Wraak is 'n soort wilde geregtigheid; hoe meer die menslike natuur daarna neig, des te meer moet die reg dit uitroei.


wraak-is-'n-soort-wilde-geregtigheid-hoe-meer-die-menslike-natuur-daarna-neig-te-meer-moet-die-reg-dit-uitroei
sir francis baconwraakis'nsoortwildegeregtigheidhoemeerdiemenslikenatuurdaarnaneigtemoetregdituitroeiwraak isis 'nn soortsoort wildewilde geregtigheidhoe meermeer diedie menslikemenslike natuurnatuur daarnadaarna neigdes tete meermeer moetmoet diedie regreg ditdit uitroeiwraak is 'nis 'n soortn soort wildesoort wilde geregtigheidhoe meer diemeer die menslikedie menslike natuurmenslike natuur daarnanatuur daarna neigdes te meerte meer moetmeer moet diemoet die regdie reg ditreg dit uitroeiwraak is 'n soortis 'n soort wilden soort wilde geregtigheidhoe meer die menslikemeer die menslike natuurdie menslike natuur daarnamenslike natuur daarna neigdes te meer moette meer moet diemeer moet die regmoet die reg ditdie reg dit uitroeiwraak is 'n soort wildeis 'n soort wilde geregtigheidhoe meer die menslike natuurmeer die menslike natuur daarnadie menslike natuur daarna neigdes te meer moet diete meer moet die regmeer moet die reg ditmoet die reg dit uitroei

Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is 'n leuen. Die oneerlike melkboer sal niemand bedrieg as hy die bottels vol skoon water maak nie. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-waarheid-daarby-is-te-gevaarliker-is-'n-leuen-die-oneerlike-melkboer-sal-niemand-bedrieg-as-hy-die-bottels-vol-skoon-water-maak-nie
Hoe meer 'n mens droom, hoe minder glo hy. -H.L. Mencken
hoe-meer-'n-mens-droom-hoe-minder-glo-hy
Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Te regverdige reg is 'n suster van die wraak. Vergeefs! -Victor Hugo
te-regverdige-reg-is-'n-suster-van-die-wraak-vergeefs