Wie liefde verwar met sinnelikheid, sien 'n engel aan vir 'n aap.


wie-liefde-verwar-met-sinnelikheid-'n-engel-aan-vir-'n-aap
c.j. langenhovenwieliefdeverwarmetsinnelikheid'nengelaanviraapwie liefdeliefde verwarverwar metmet sinnelikheidsien 'nn engelengel aanaan virvir 'nn aapwie liefde verwarliefde verwar metverwar met sinnelikheidsien 'n engeln engel aanengel aan viraan vir 'nvir 'n aapwie liefde verwar metliefde verwar met sinnelikheidsien 'n engel aann engel aan virengel aan vir 'naan vir 'n aapwie liefde verwar met sinnelikheidsien 'n engel aan virn engel aan vir 'nengel aan vir 'n aap

Die gedienstige engel het gekom in 'n huis waar daar liefde was, en met 'n glimlag omgedraai, en gesê: My diens is hier oorbodig.'n Boek is 'n spieël waarin jy kyk. As 'n aap daarin kyk, kan jy nie verwag 'n engel moet terugkyk nie.Wie gee verstand aan die ibisom tee die vloed te waarksuof wie gee insig aan die haanom die dag aan te kondig?Die na-aper is nie eens 'n aap nie, want die aap is sommer self 'n aap.Vir my is die skryfkuns - en al die ander kunste - 'n poging om hierdie aardse bestaan te begryp en dan te verduidelik aan die ewemens, wat elk op sy eie manier soek om dit te begryp. Elke kunstenaar is in sy eie rigting 'n soeker en 'n verduideliker...Raak sien en met waarheid beskryf, dit is die essensiële.Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak; die liefde wat ek gegee het, en die liefde wat ek gekry het.