Werk is die onvermydelike voorwaarde van die mens se lewe, die ware bron van menslike welsyn.


werk-is-die-onvermydelike-voorwaarde-van-die-mens-se-lewe-die-ware-bron-van-menslike-welsyn
leo tolstoywerkisdieonvermydelikevoorwaardevanmensselewewarebronmenslikewelsynwerk isis diedie onvermydelikeonvermydelike voorwaardevoorwaarde vanvan diedie mensmens sese lewedie wareware bronbron vanvan menslikemenslike welsynwerk is dieis die onvermydelikedie onvermydelike voorwaardeonvermydelike voorwaarde vanvoorwaarde van dievan die mensdie mens semens se lewedie ware bronware bron vanbron van menslikevan menslike welsynwerk is die onvermydelikeis die onvermydelike voorwaardedie onvermydelike voorwaarde vanonvermydelike voorwaarde van dievoorwaarde van die mensvan die mens sedie mens se lewedie ware bron vanware bron van menslikebron van menslike welsynwerk is die onvermydelike voorwaardeis die onvermydelike voorwaarde vandie onvermydelike voorwaarde van dieonvermydelike voorwaarde van die mensvoorwaarde van die mens sevan die mens se lewedie ware bron van menslikeware bron van menslike welsyn

Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een
Die dood is die einde van alle dinge van die menslike lewe, net nie van die bygeloof nie. -Plutarchus
die-dood-is-die-einde-van-alle-dinge-van-die-menslike-lewe-net-nie-van-die-bygeloof-nie
'n Ekonoom: die enigste professionele mens wat sien iets werk in die praktyk en dan bekommerd wonder of dit in teorie werk. -Ronald Reagan
'n-ekonoom-die-enigste-professionele-mens-wat-iets-werk-in-die-praktyk-dan-bekommerd-wonder-of-dit-in-teorie-werk