Wat die harte van die koloniste die meeste verbitter het, was die koue onverskilligheid waarmee hulle behandel is en die bewustheid dat hulle as 'n mindere ras beskou was.


wat-die-harte-van-die-koloniste-die-meeste-verbitter-het-was-die-koue-onverskilligheid-waarmee-hulle-behandel-is-die-bewustheid-dat-hulle-as-'n
olive schreinerwatdiehartevankolonistemeesteverbitterhetwaskoueonverskilligheidwaarmeehullebehandelisbewustheiddatas'nmindererasbeskouwaswat diedie harteharte vanvan diedie kolonistekoloniste diedie meestemeeste verbitterverbitter hetwas diedie kouekoue onverskilligheidonverskilligheid waarmeewaarmee hullehulle behandelbehandel isis enen diedie bewustheidbewustheid datdat hullehulle asas 'nn minderemindere rasras beskoubeskou waswat die hartedie harte vanharte van dievan die kolonistedie koloniste diekoloniste die meestedie meeste verbittermeeste verbitter hetwas die kouedie koue onverskilligheidkoue onverskilligheid waarmeeonverskilligheid waarmee hullewaarmee hulle behandelhulle behandel isbehandel is enis en dieen die bewustheiddie bewustheid datbewustheid dat hulledat hulle ashulle as 'nas 'n minderen mindere rasmindere ras beskouras beskou was

Party kritici verbeel hulle dat hulle die bepalers is van goed en sleg is omdat hulle dink hul kindertrompette is die basuin van faam. -Arthur Schopenhauer
party-kritici-verbeel-hulle-dat-hulle-die-bepalers-is-van-goed-sleg-is-omdat-hulle-dink-hul-kindertrompette-is-die-basuin-van-faam
Die preke wat die meeste indruk op ons maak, is die wat ons die minste nodig het. Hulle maak die indruk omdat hulle ons op die soort kwaad wys waarvoor ons uit ons eie die gevoeligste is. -C.J. Langenhoven
die-preke-wat-die-meeste-indruk-op-ons-maak-is-die-wat-ons-die-minste-nodig-het-hulle-maak-die-indruk-omdat-hulle-ons-op-die-soort-kwaad-wys-waarvoor
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie