Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end.


want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
william shakespearewantrykdomhetaanvriendegeengebrekenwieinnoodtot'nslegtevriendhomwendmaakvyanddiebitterendwant rykdomrykdom hethet aanaan vriendevriende geenwie inin noodnood tottot 'nn slegteslegte vriendvriend homhom 'nn vyandtot diedie bitterbitter endwant rykdom hetrykdom het aanhet aan vriendeaan vriende geenwie in noodin nood totnood tot 'ntot 'n slegten slegte vriendslegte vriend homhom 'n vyandn vyand totvyand tot dietot die bitterdie bitter endwant rykdom het aanrykdom het aan vriendehet aan vriende geenwie in nood totin nood tot 'nnood tot 'n slegtetot 'n slegte vriendn slegte vriend homhom 'n vyand totn vyand tot dievyand tot die bittertot die bitter endwant rykdom het aan vrienderykdom het aan vriende geenwie in nood tot 'nin nood tot 'n slegtenood tot 'n slegte vriendtot 'n slegte vriend homhom 'n vyand tot dien vyand tot die bittervyand tot die bitter end

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die
'n Werker se honger laat hom werk, sy behoefte aan kos dryf hom. -Die Bybel
'n-werker-se-honger-laat-hom-werk-sy-behoefte-aan-kos-dryf-hom
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Die manteldraaier maak vriende al in die rondte, totdat hy op die end al in die rondte vyande het. -C.J. Langenhoven
die-manteldraaier-maak-vriende-al-in-die-rondte-totdat-hy-op-die-end-al-in-die-rondte-vyande-het