Wanneer 'n mens 'n natuurlike styl teenkom, is 'n mens altyd verbaas en verheug, want 'n mens verwag om 'n skrywer te ontmoet en dan vind jy 'n mens.


wanneer-'n-mens-'n-natuurlike-styl-teenkom-is-'n-mens-altyd-verbaas-verheug-want-'n-mens-verwag-om-'n-skrywer-te-ontmoet-dan-vind-jy-'n-mens
blaise pascalwanneer'nmensnatuurlikestylteenkomisaltydverbaasverheugwantverwagomskrywerteontmoetdanvindjymenswanneer 'nn mensmens 'nn natuurlikenatuurlike stylstyl teenkomis 'nn mensmens altydaltyd verbaasverbaas enen verheugwant 'nn mensmens verwagverwag omom 'nn skrywerskrywer tete ontmoetontmoet enen dandan vindvind jyjy 'nn menswanneer 'n mensn mens 'nmens 'n natuurliken natuurlike stylnatuurlike styl teenkomis 'n mensn mens altydmens altyd verbaasaltyd verbaas enverbaas en verheugwant 'n mensn mens verwagmens verwag omverwag om 'nom 'n skrywern skrywer teskrywer te ontmoette ontmoet enontmoet en danen dan vinddan vind jyvind jy 'njy 'n menswanneer 'n mens 'nn mens 'n natuurlikemens 'n natuurlike styln natuurlike styl teenkomis 'n mens altydn mens altyd verbaasmens altyd verbaas enaltyd verbaas en verheugwant 'n mens verwagn mens verwag ommens verwag om 'nverwag om 'n skrywerom 'n skrywer ten skrywer te ontmoetskrywer te ontmoet ente ontmoet en danontmoet en dan vinden dan vind jydan vind jy 'nvind jy 'n menswanneer 'n mens 'n natuurliken mens 'n natuurlike stylmens 'n natuurlike styl teenkomis 'n mens altyd verbaasn mens altyd verbaas enmens altyd verbaas en verheugwant 'n mens verwag omn mens verwag om 'nmens verwag om 'n skrywerverwag om 'n skrywer teom 'n skrywer te ontmoetn skrywer te ontmoet enskrywer te ontmoet en dante ontmoet en dan vindontmoet en dan vind jyen dan vind jy 'ndan vind jy 'n mens

Wanneer mens 'n tier wil vermoor, noem hy dit 'n sport; wanneer 'n tier 'n mens wil vermoor, noem hy dit wreedheid. -George Bernard Shaw
wanneer-mens-'n-tier-wil-vermoor-noem-hy-dit-'n-sport-wanneer-'n-tier-'n-mens-wil-vermoor-noem-hy-dit-wreedheid
Die skrywer is homo ludens - 'n spelende mens. -Abraham de Vries
die-skrywer-is-homo-ludens-'n-spelende-mens
God verwarm sy hande by die mens se hart wanneer hy bid. -John Masefield
god-verwarm-sy-hande-by-die-mens-se-hart-wanneer-hy-bid
'n stad se vorm, helaas, verander vinniger dan 'n mens se hart wat ou posture vaslê. -Peter Blum
'n-stad-se-vorm-helaas-verander-vinniger-dan-'n-mens-se-hart-wat-posture-vaslê
Die mens wat nie goeie boeke lees nie, het geen voordeel bo die mens wat nie kan lees nie. -Mark Twain
die-mens-wat-nie-goeie-boeke-lees-nie-het-geen-voordeel-bo-die-mens-wat-nie-kan-lees-nie
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as