Vanoggend het ek 'n komma uitgehaal en vanmiddag het ek dit weer teruggesit.


vanoggend-het-ek-'n-komma-uitgehaal-vanmiddag-het-ek-dit-weer-teruggesit
oscar wildevanoggendhetek'nkommauitgehaalvanmiddagditweerteruggesitvanoggend hethet ekek 'nn kommakomma uitgehaaluitgehaal enen vanmiddagvanmiddag hethet ekek ditdit weerweer teruggesitvanoggend het ekhet ek 'nek 'n komman komma uitgehaalkomma uitgehaal enuitgehaal en vanmiddagen vanmiddag hetvanmiddag het ekhet ek ditek dit weerdit weer teruggesitvanoggend het ek 'nhet ek 'n kommaek 'n komma uitgehaaln komma uitgehaal enkomma uitgehaal en vanmiddaguitgehaal en vanmiddag heten vanmiddag het ekvanmiddag het ek dithet ek dit weerek dit weer teruggesitvanoggend het ek 'n kommahet ek 'n komma uitgehaalek 'n komma uitgehaal enn komma uitgehaal en vanmiddagkomma uitgehaal en vanmiddag hetuitgehaal en vanmiddag het eken vanmiddag het ek ditvanmiddag het ek dit weerhet ek dit weer teruggesit

As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.Ons het 'n afstootlike eksklusiwiteit vertroetel wat in apartheid sy hoogtepunt bereik het. Hoewel daar Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien.Mag die penne van diplomate nie weer bederf wat die volk met sulke groot inspanning bereik het nie.Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk.As die mensdom werklik na geregtigheid gestreef het, kon hy dit al lankal gehad het.