Vakbonde is die slegste ding wat ooit die aarde getref het omdat hulle 'n mens se onafhanklikheid wegneem.


vakbonde-is-die-slegste-ding-wat-ooit-die-aarde-getref-het-omdat-hulle-'n-mens-se-onafhanklikheid-wegneem
henry fordvakbondeisdieslegstedingwatooitaardegetrefhetomdathulle'nmensseonafhanklikheidwegneemvakbonde isis diedie slegsteslegste dingding watwat ooitooit diedie aardeaarde getrefgetref hethet omdatomdat hullehulle 'nn mensmens sese onafhanklikheidonafhanklikheid wegneemvakbonde is dieis die slegstedie slegste dingslegste ding watding wat ooitwat ooit dieooit die aardedie aarde getrefaarde getref hetgetref het omdathet omdat hulleomdat hulle 'nhulle 'n mensn mens semens se onafhanklikheidse onafhanklikheid wegneemvakbonde is die slegsteis die slegste dingdie slegste ding watslegste ding wat ooitding wat ooit diewat ooit die aardeooit die aarde getrefdie aarde getref hetaarde getref het omdatgetref het omdat hullehet omdat hulle 'nomdat hulle 'n menshulle 'n mens sen mens se onafhanklikheidmens se onafhanklikheid wegneemvakbonde is die slegste dingis die slegste ding watdie slegste ding wat ooitslegste ding wat ooit dieding wat ooit die aardewat ooit die aarde getrefooit die aarde getref hetdie aarde getref het omdataarde getref het omdat hullegetref het omdat hulle 'nhet omdat hulle 'n mensomdat hulle 'n mens sehulle 'n mens se onafhanklikheidn mens se onafhanklikheid wegneem

Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te
Die mensdom sensueer ongeregtigheid omdat hulle vrees dat hulle sy slagoffers sal wees, en nie omdat hulle bang is om ongeregtigheid te pleeg nie. -Plato
die-mensdom-sensueer-ongeregtigheid-omdat-hulle-vrees-dat-hulle-sy-slagoffers-sal-wees-nie-omdat-hulle-bang-is-om-ongeregtigheid-te-pleeg-nie
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge