Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig.


vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te
h.l. menckenvakbondegebruikseldeindienooitdiemagwathullehetombeterwerkteversekerbynaaltydwend'ngrootdeelvanhulaanswakbeveiligvakbonde gebruikgebruik seldeindien ooitdie magmag watwat hullehulle hethet omom beterbeter werkwerk tete versekerbyna altydaltyd wendwend hullehulle 'nn grootgroot deeldeel vanvan hulhul magmag aanaan omom swakswak werkwerk tete beveiligvakbonde gebruik seldedie mag watmag wat hullewat hulle hethulle het omhet om beterom beter werkbeter werk tewerk te versekerbyna altyd wendaltyd wend hullewend hulle 'nhulle 'n grootn groot deelgroot deel vandeel van hulvan hul maghul mag aanmag aan omaan om swakom swak werkswak werk tewerk te beveilig

Vakbonde is die slegste ding wat ooit die aarde getref het omdat hulle 'n mens se onafhanklikheid wegneem. -Henry Ford
vakbonde-is-die-slegste-ding-wat-ooit-die-aarde-getref-het-omdat-hulle-'n-mens-se-onafhanklikheid-wegneem
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor