Toe ek die tragedie by jou oorgeneem het, was hy in 'n treurige kondisie: die een vetlaag op die ander pleks van spiere. Vol geswolle woorde, rye rye blaasoppies. Ek het die hele klomp soustannies dadelik op 'n verslankingsdieet gesit: kleiner woorde, geen bombas of retoriek nie, verder 'n bietjie fyngekapte logika verdun met beetsap, die hele spul gefiltreer deur 'n bietjie beskaafde omgang en die spysvertering aangewakker deur 'n lewendiger, atletieser verspas....


toe-ek-die-tragedie-by-jou-oorgeneem-het-was-hy-in-'n-treurige-kondisie-die-een-vetlaag-op-die-ander-pleks-van-spiere-vol-geswolle-woorde-rye-rye
aristophanestoeekdietragediebyjouoorgeneemhetwashyin'ntreurigekondisieeenvetlaagopanderpleksvanspierevolgeswollewoorderyeblaasoppiesekhetheleklompsoustanniesdadelikverslankingsdieetgesitkleinergeenbombasofretorieknieverderbietjiefyngekaptelogikaverdunmetbeetsapspulgefiltreerdeurbeskaafdeomgangspysverteringaangewakkerlewendigeratletieserverspastoe ekek diedie tragedietragedie byby joujou oorgeneemoorgeneem hetwas hyhy inin 'nn treurigetreurige kondisiedie eeneen vetlaagvetlaag opop dieander plekspleks vanvan spierevol geswollegeswolle woorderye ryerye blaasoppiesek hethet diedie helehele klompklomp soustanniessoustannies dadelikdadelik opop 'nn verslankingsdieetverslankingsdieet gesitkleiner woordegeen bombasretoriek nieverder 'nn bietjiebietjie fyngekaptefyngekapte logikalogika verdunverdun metmet beetsapdie helehele spulspul gefiltreergefiltreer deurdeur 'nn bietjiebietjie beskaafdebeskaafde omgangomgang enen diedie spysverteringspysvertering aangewakkeraangewakker deurdeur 'nn lewendigeratletieser verspastoe ek dieek die tragediedie tragedie bytragedie by jouby jou oorgeneemjou oorgeneem hetwas hy inhy in 'nin 'n treurigen treurige kondisiedie een vetlaageen vetlaag opvetlaag op dieop die anderdie ander pleksander pleks vanpleks van spierevol geswolle woorderye rye blaasoppiesek het diehet die heledie hele klomphele klomp soustanniesklomp soustannies dadeliksoustannies dadelik opdadelik op 'nop 'n verslankingsdieetn verslankingsdieet gesitbombas of retoriekverder 'n bietjien bietjie fyngekaptebietjie fyngekapte logikafyngekapte logika verdunlogika verdun metverdun met beetsapdie hele spulhele spul gefiltreerspul gefiltreer deurgefiltreer deur 'ndeur 'n bietjien bietjie beskaafdebietjie beskaafde omgangbeskaafde omgang enomgang en dieen die spysverteringdie spysvertering aangewakkerspysvertering aangewakker deuraangewakker deur 'ndeur 'n lewendiger

Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos
Ons is studente van woorde: ons word 10 of 15 jaar saamgehok in skole en kolleges en voordrag kamers en kom uiteindelik te voorskyn met 'n sak wind, 'n geheue vir woorde en weet absoluut niks. -Ralph Waldo Emerson
ons-is-studente-van-woorde-ons-word-10-of-15-jaar-saamgehok-in-skole-kolleges-voordrag-kamers-kom-uiteindelik-te-voorskyn-met-'n-sak-wind-'n-geheue
Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag
'n Mens wil soms mor oor die vitterigheid wat die honderdduisend woorde van 'n roman oor net vyf woorde wil kelder...Resensente is nie blindemolle nie; party word net soms met blindheid geslaan. -Frederik de Jager
'n-mens-wil-soms-mor-oor-die-vitterigheid-wat-die-honderdduisend-woorde-van-'n-roman-oor-net-vyf-woorde-wil-kelderresensente-is-nie-blindemolle-nie
Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die
Die beskaafde man het 'n koets gebou, maar die gebruik van sy voete verloor. Hy word met krukke gestut, maar boet die gebruik van sy spiere in. -Ralph Waldo Emerson
die-beskaafde-man-het-'n-koets-gebou-maar-die-gebruik-van-sy-voete-verloor-hy-word-met-krukke-gestut-maar-boet-die-gebruik-van-sy-spiere-in