Stuur jou buurman se vee skut toe en vind die skutgeld te min om vir jouself nog 'n veewagter te huur.


stuur-jou-buurman-se-vee-skut-toe-vind-die-skutgeld-te-min-om-vir-jouself-nog-'n-veewagter-te-huur
c.j. langenhovenstuurjoubuurmanseveeskuttoevinddieskutgeldteminomvirjouselfnog'nveewagterhuurstuur joujou buurmanbuurman sese veevee skutskut toetoe enen vindvind diedie skutgeldskutgeld tete minmin omom virvir jouselfjouself nognog 'nn veewagterveewagter tete huurstuur jou buurmanjou buurman sebuurman se veese vee skutvee skut toeskut toe entoe en vinden vind dievind die skutgelddie skutgeld teskutgeld te minte min ommin om virom vir jouselfvir jouself nogjouself nog 'nnog 'n veewagtern veewagter teveewagter te huurstuur jou buurman sejou buurman se veebuurman se vee skutse vee skut toevee skut toe enskut toe en vindtoe en vind dieen vind die skutgeldvind die skutgeld tedie skutgeld te minskutgeld te min omte min om virmin om vir jouselfom vir jouself nogvir jouself nog 'njouself nog 'n veewagternog 'n veewagter ten veewagter te huurstuur jou buurman se veejou buurman se vee skutbuurman se vee skut toese vee skut toe envee skut toe en vindskut toe en vind dietoe en vind die skutgelden vind die skutgeld tevind die skutgeld te mindie skutgeld te min omskutgeld te min om virte min om vir jouselfmin om vir jouself nogom vir jouself nog 'nvir jouself nog 'n veewagterjouself nog 'n veewagter tenog 'n veewagter te huur

Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee
Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange
Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos
Jy kan jouself verstrengel deur voor jouself te kniel. Try maar, en kyk in watter knoop jy beland. -Marthinus Versfeld
jy-kan-jouself-verstrengel-deur-voor-jouself-te-kniel-try-maar-kyk-in-watter-knoop-jy-beland