Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.


stuur-die-luiaard-na-die-miere-as-hy-nie-te-lui-is-om-te-gaan-nie-sal-hy-te-lui-wees-om-weer-terug-te-kom
c.j. langenhovenstuurdieluiaardnamiereashynieteluiisomgaansalweesweerterugkomstuur diedie luiaardluiaard nana diedie miereen asas hyhy nienie tete luilui isis omom tete gaangaan nienie salsal hyhy tete luilui weeswees omom weerweer terugterug tete komstuur die luiaarddie luiaard naluiaard na diena die miereen as hyas hy niehy nie tenie te luite lui islui is omis om teom te gaante gaan niegaan nie salnie sal hysal hy tehy te luite lui weeslui wees omwees om weerom weer terugweer terug teterug te komstuur die luiaard nadie luiaard na dieluiaard na die miereen as hy nieas hy nie tehy nie te luinie te lui iste lui is omlui is om teis om te gaanom te gaan niete gaan nie salgaan nie sal hynie sal hy tesal hy te luihy te lui weeste lui wees omlui wees om weerwees om weer terugom weer terug teweer terug te komstuur die luiaard na diedie luiaard na die miereen as hy nie teas hy nie te luihy nie te lui isnie te lui is omte lui is om telui is om te gaanis om te gaan nieom te gaan nie salte gaan nie sal hygaan nie sal hy tenie sal hy te luisal hy te lui weeshy te lui wees omte lui wees om weerlui wees om weer terugwees om weer terug teom weer terug te kom

Om die luiaard gisteraand nie moeg was nie, het hy vannag nie gerus nie en daarom is hy vanmôre nog lui. -C.J. Langenhoven
om-die-luiaard-gisteraand-nie-moeg-was-nie-het-hy-vannag-nie-gerus-nie-daarom-is-hy-vanmôre-nog-lui
Die lui mens sê:
die-lui-mens-sê-daar-is-'n-leeu-daarbuite-ek-kan-doodgemaak-word-as-ek-dit-buite-waag
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal