Soos oorlog te belangrik is om aan generaals oorgelaat te word, net so is die ekonomie te belangrik om aan ekonome oorgelaat te word.


soos-oorlog-te-belangrik-is-om-aan-generaals-oorgelaat-te-word-net-so-is-die-ekonomie-te-belangrik-om-aan-ekonome-oorgelaat-te-word
john kenneth galbraithsoosoorlogtebelangrikisomaangeneraalsoorgelaatwordnetsodieekonomieekonomewordsoos oorlogoorlog tete belangrikbelangrik isis omom aanaan generaalsgeneraals oorgelaatoorgelaat tete wordnet soso isis diedie ekonomieekonomie tete belangrikbelangrik omom aanaan ekonomeekonome oorgelaatoorgelaat tete wordsoos oorlog teoorlog te belangrikte belangrik isbelangrik is omis om aanom aan generaalsaan generaals oorgelaatgeneraals oorgelaat teoorgelaat te wordnet so isso is dieis die ekonomiedie ekonomie teekonomie te belangrikte belangrik ombelangrik om aanom aan ekonomeaan ekonome oorgelaatekonome oorgelaat teoorgelaat te wordsoos oorlog te belangrikoorlog te belangrik iste belangrik is ombelangrik is om aanis om aan generaalsom aan generaals oorgelaataan generaals oorgelaat tegeneraals oorgelaat te wordnet so is dieso is die ekonomieis die ekonomie tedie ekonomie te belangrikekonomie te belangrik omte belangrik om aanbelangrik om aan ekonomeom aan ekonome oorgelaataan ekonome oorgelaat teekonome oorgelaat te wordsoos oorlog te belangrik isoorlog te belangrik is omte belangrik is om aanbelangrik is om aan generaalsis om aan generaals oorgelaatom aan generaals oorgelaat teaan generaals oorgelaat te wordnet so is die ekonomieso is die ekonomie teis die ekonomie te belangrikdie ekonomie te belangrik omekonomie te belangrik om aante belangrik om aan ekonomebelangrik om aan ekonome oorgelaatom aan ekonome oorgelaat teaan ekonome oorgelaat te word

Ervaring leer dat skrywers wie se werk afgekeur word, later die onbarmhartigste kritici word, net soos onaantreklike en versmaaide vroue die grootste skindertonge word. -Fliegende Blätter
ervaring-leer-dat-skrywers-wie-se-werk-afgekeur-word-later-die-onbarmhartigste-kritici-word-net-soos-onaantreklike-versmaaide-vroue-die-grootste
Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Daar is skrywers wat wakker maak, en dis wat belangrik is. Om oor invloede te praat maak mense lui; in plaas van om net die boek te lees, doen hulle dit deur die filter van die sogenaamde invloede. -Ben Okri
daar-is-skrywers-wat-wakker-maak-dis-wat-belangrik-is-om-oor-invloede-te-praat-maak-mense-lui-in-plaas-van-om-net-die-boek-te-lees-doen-hulle-dit