Skinder op sigself mag 'n nederige vorm van narrasie wees, maar as voedingsbron vir literatuur het dit geen gelyke nie.


skinder-op-sigself-mag-'n-nederige-vorm-van-narrasie-wees-maar-as-voedingsbron-vir-literatuur-het-dit-geen-gelyke-nie
hennie aucampskinderopsigselfmag'nnederigevormvannarrasieweesmaarasvoedingsbronvirliteratuurhetditgeengelykenieskinder opop sigselfsigself magmag 'nn nederigenederige vormvorm vanvan narrasienarrasie weesmaar asas voedingsbronvoedingsbron virvir literatuurliteratuur hethet ditdit geengeen gelykegelyke nieskinder op sigselfop sigself magsigself mag 'nmag 'n nederigen nederige vormnederige vorm vanvorm van narrasievan narrasie weesmaar as voedingsbronas voedingsbron virvoedingsbron vir literatuurvir literatuur hetliteratuur het dithet dit geendit geen gelykegeen gelyke nieskinder op sigself magop sigself mag 'nsigself mag 'n nederigemag 'n nederige vormn nederige vorm vannederige vorm van narrasievorm van narrasie weesmaar as voedingsbron viras voedingsbron vir literatuurvoedingsbron vir literatuur hetvir literatuur het ditliteratuur het dit geenhet dit geen gelykedit geen gelyke nieskinder op sigself mag 'nop sigself mag 'n nederigesigself mag 'n nederige vormmag 'n nederige vorm vann nederige vorm van narrasienederige vorm van narrasie weesmaar as voedingsbron vir literatuuras voedingsbron vir literatuur hetvoedingsbron vir literatuur het ditvir literatuur het dit geenliteratuur het dit geen gelykehet dit geen gelyke nie

Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie. -Honoré de Balzac
gelykheid-mag-miskien-'n-reg-wees-maar-geen-mag-op-aarde-kan-dit-verander-in-'n-feit-nie