Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker.


skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou
c.j. langenhovenskatjoubekwaamheidteminommeespogkarakterhoogspeelopdiemaniersaljyselfrespekbewaarrespekvanewemensversekerskat joujou bekwaamheidbekwaamheid tete minmin omom meemee tete spogspog enen joujou karakterkarakter tete hooghoog omom meemee tete speelop diedie maniermanier salsal jyjy joujou selfrespekselfrespek bewaarbewaar enen diedie respekrespek vanvan joujou ewemensewemens versekerskat jou bekwaamheidjou bekwaamheid tebekwaamheid te minte min ommin om meeom mee temee te spogte spog enspog en jouen jou karakterjou karakter tekarakter te hoogte hoog omhoog om meeom mee temee te speelop die manierdie manier salmanier sal jysal jy joujy jou selfrespekjou selfrespek bewaarselfrespek bewaar enbewaar en dieen die respekdie respek vanrespek van jouvan jou ewemensjou ewemens verseker

Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. -Die Bybel
waar-jou-skat-is-daar-sal-jou-hart-ook-wees
Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is