Salomo het by 'n luiaard se akker verbygeloop. Had hy bietjie vertoef dan kon hy gebie het op die vendusie.


salomo-het-by-'n-luiaard-se-akker-verbygeloop-had-hy-bietjie-vertoef-dan-kon-hy-gebie-het-op-die-vendusie
c.j. langenhovensalomohetby'nluiaardseakkerverbygeloophadhybietjievertoefdankongebieopdievendusiesalomo hethet byby 'nn luiaardluiaard sese akkerakker verbygeloophad hyhy bietjiebietjie vertoefvertoef dandan konkon hyhy gebiegebie hethet opop diedie vendusiesalomo het byhet by 'nby 'n luiaardn luiaard seluiaard se akkerse akker verbygeloophad hy bietjiehy bietjie vertoefbietjie vertoef danvertoef dan kondan kon hykon hy gebiehy gebie hetgebie het ophet op dieop die vendusiesalomo het by 'nhet by 'n luiaardby 'n luiaard sen luiaard se akkerluiaard se akker verbygeloophad hy bietjie vertoefhy bietjie vertoef danbietjie vertoef dan konvertoef dan kon hydan kon hy gebiekon hy gebie hethy gebie het opgebie het op diehet op die vendusiesalomo het by 'n luiaardhet by 'n luiaard seby 'n luiaard se akkern luiaard se akker verbygeloophad hy bietjie vertoef danhy bietjie vertoef dan konbietjie vertoef dan kon hyvertoef dan kon hy gebiedan kon hy gebie hetkon hy gebie het ophy gebie het op diegebie het op die vendusie

As die mensdom werklik na geregtigheid gestreef het, kon hy dit al lankal gehad het. -William Hazlitt
as-die-mensdom-werklik-na-geregtigheid-gestreef-het-kon-hy-dit-al-lankal-gehad-het
Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos
Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet. -C.J. Langenhoven
meer-moeite-as-wat-die-vlytige-het-vir-sy-loon-het-die-luiaard-verniet
Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin