Ons sal nie halfnaatjies...hier word, want ons mag U wette nie versteur; maar elkeen vermenigvuldig na sy soort en lewe langs mekaar volgens U woord.


ons-sal-nie-halfnaatjieshier-word-want-ons-mag-u-wette-nie-versteur-maar-elkeen-vermenigvuldig-na-sy-soort-lewe-langs-mekaar-volgens-u-woord
d.j. oppermanonssalniehalfnaatjieshierwordwantonsmagwetteversteurmaarelkeenvermenigvuldignasysoortlewelangsmekaarvolgenswoordons salsal nienie halfnaatjieshierhalfnaatjieshier wordwant onsons magmag uu wettewette nienie versteurmaar elkeenelkeen vermenigvuldigvermenigvuldig nana sysy soortsoort enen lewelewe langslangs mekaarmekaar volgensvolgens uu woordons sal niesal nie halfnaatjieshiernie halfnaatjieshier wordwant ons magons mag umag u wetteu wette niewette nie versteurmaar elkeen vermenigvuldigelkeen vermenigvuldig navermenigvuldig na syna sy soortsy soort ensoort en leween lewe langslewe langs mekaarlangs mekaar volgensmekaar volgens uvolgens u woordons sal nie halfnaatjieshiersal nie halfnaatjieshier wordwant ons mag uons mag u wettemag u wette nieu wette nie versteurmaar elkeen vermenigvuldig naelkeen vermenigvuldig na syvermenigvuldig na sy soortna sy soort ensy soort en lewesoort en lewe langsen lewe langs mekaarlewe langs mekaar volgenslangs mekaar volgens umekaar volgens u woordons sal nie halfnaatjieshier wordwant ons mag u wetteons mag u wette niemag u wette nie versteurmaar elkeen vermenigvuldig na syelkeen vermenigvuldig na sy soortvermenigvuldig na sy soort enna sy soort en lewesy soort en lewe langssoort en lewe langs mekaaren lewe langs mekaar volgenslewe langs mekaar volgens ulangs mekaar volgens u woord

Ons moenie onder mekaar sit en membrane jag, terwyl ons Afrikaanse letterkunde vir die eerste keer werklik bedreig word nie. -P.G. du Plessis
ons-moenie-onder-mekaar-sit-membrane-jag-terwyl-ons-afrikaanse-letterkunde-vir-die-eerste-keer-werklik-bedreig-word-nie
Die grassaad sal nog buig,die beeste bulk, die lewe roep,maar jy?Hier waar jy was, sal skape wei. -C.M. van den Heever
die-grassaad-sal-nog-buigdie-beeste-bulk-die-lewe-roepmaar-jyhier-waar-jy-was-sal-skape-wei