Ons moet 'n beleid volg en 'n praktyk uitwerk wat die gemeenskaplike in ons samelewing bevorder en beskerm, en terselfdertyd dit wat waardevol is in ons diversiteit eerbiedig....'n


ons-moet-'n-beleid-volg-'n-praktyk-uitwerk-wat-die-gemeenskaplike-in-ons-samelewing-bevorder-beskerm-terselfdertyd-dit-wat-waardevol-is-in-ons
neville alexanderonsmoet'nbeleidvolgpraktykuitwerkwatdiegemeenskaplikeinonssamelewingbevorderbeskermterselfdertydditwaardevolisdiversiteiteerbiedig'ngariepnasieduswaarsystromehoofstroomsaamvloeisonderdatooitdeurkommunistieseoorstromingvaneenofanderstroomoorspoeluitgewiswordasniesuidafrikakultuurgrensekanniedangaaneenvoudigloopgrawetoekomstigeetnieseoorloverdiepons moetmoet 'nn beleidbeleid volgvolg enen 'nn praktykpraktyk uitwerkuitwerk watwat diedie gemeenskaplikegemeenskaplike inin onsons samelewingsamelewing bevorderbevorder enen beskermen terselfdertydterselfdertyd ditdit watwat waardevolwaardevol isis inin onsons diversiteitnasie duswaar diedie systromesystrome inin diedie hoofstroomhoofstroom saamvloeisaamvloei sondersonder datdat ditdit ooitooit deurdeur 'nn kommunistiesekommunistiese oorstromingoorstroming vanvan eenander stroomstroom oorspoeloorspoel enen uitgewisuitgewis wordaswordas onsons nienie inn kultuurkultuur sondersonder grensegrense kankan bevorderbevorder niedan gaangaan onsons eenvoudigeenvoudig diedie loopgraweloopgrawe vanvan toekomstigetoekomstige etnieseetniese oorloëoorloë verdiepons moet 'nmoet 'n beleidn beleid volgbeleid volg envolg en 'nen 'n praktykn praktyk uitwerkpraktyk uitwerk watuitwerk wat diewat die gemeenskaplikedie gemeenskaplike ingemeenskaplike in onsin ons samelewingons samelewing bevordersamelewing bevorder enbevorder en beskermen terselfdertyd ditterselfdertyd dit watdit wat waardevolwat waardevol iswaardevol is inis in onsin ons diversiteitwaar die systromedie systrome insystrome in diein die hoofstroomdie hoofstroom saamvloeihoofstroom saamvloei sondersaamvloei sonder datsonder dat ditdat dit ooitdit ooit deurooit deur 'ndeur 'n kommunistiesen kommunistiese oorstromingkommunistiese oorstroming vanoorstroming van eeneen of anderander stroom oorspoelstroom oorspoel enoorspoel en uitgewisen uitgewis wordasuitgewis wordas onswordas ons nieons nie inn kultuur sonderkultuur sonder grensesonder grense kangrense kan bevorderkan bevorder niedan gaan onsgaan ons eenvoudigons eenvoudig dieeenvoudig die loopgrawedie loopgrawe vanloopgrawe van toekomstigevan toekomstige etniesetoekomstige etniese oorloëetniese oorloë verdiep

...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou