Ons kon nie deur middel van die letterkunde kennis gemaak het met menslike reuse soos George Washington, Abraham Lincoln en Thomas Jefferson sonder om in dade oor te gaan soos hulle in dade oorgegaan het nie.


ons-kon-nie-deur-middel-van-die-letterkunde-kennis-gemaak-het-met-menslike-reuse-soos-george-washington-abraham-lincoln-thomas-jefferson-sonder-om-in
nelson mandelaonskonniedeurmiddelvandieletterkundekennisgemaakhetmetmenslikereusesoosgeorgewashingtonabrahamlincolnthomasjeffersonsonderomindadeoortegaanhulleoorgegaannieons konkon nienie deurdeur middelmiddel vanvan diedie letterkundeletterkunde kenniskennis gemaakgemaak hethet metmet menslikemenslike reusereuse soossoos georgegeorge washingtonabraham lincolnlincoln enen thomasthomas jeffersonjefferson sondersonder omom inin dadedade oorte gaangaan soossoos hullehulle inin dadedade oorgegaanoorgegaan hethet nieons kon niekon nie deurnie deur middeldeur middel vanmiddel van dievan die letterkundedie letterkunde kennisletterkunde kennis gemaakkennis gemaak hetgemaak het methet met menslikemet menslike reusemenslike reuse soosreuse soos georgesoos george washingtonabraham lincoln enlincoln en thomasen thomas jeffersonthomas jefferson sonderjefferson sonder omsonder om inom in dadein dade oordade oor teoor te gaante gaan soosgaan soos hullesoos hulle inhulle in dadein dade oorgegaandade oorgegaan hetoorgegaan het nie

Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin