Om van my hoogmoed ontslae te raak het ek nederigheid aangekweek, en daarop hoogmoedig geword.


om-van-my-hoogmoed-ontslae-te-raak-het-ek-nederigheid-aangekweek-daarop-hoogmoedig-geword
c.j. langenhovenomvanmyhoogmoedontslaeteraakheteknederigheidaangekweekdaarophoogmoediggewordom vanvan mymy hoogmoedhoogmoed ontslaeontslae tete raakraak hethet ekek nederigheidnederigheid aangekweeken daaropdaarop hoogmoedighoogmoedig gewordom van myvan my hoogmoedmy hoogmoed ontslaehoogmoed ontslae teontslae te raakte raak hetraak het ekhet ek nederigheidek nederigheid aangekweeken daarop hoogmoedigdaarop hoogmoedig gewordom van my hoogmoedvan my hoogmoed ontslaemy hoogmoed ontslae tehoogmoed ontslae te raakontslae te raak hette raak het ekraak het ek nederigheidhet ek nederigheid aangekweeken daarop hoogmoedig gewordom van my hoogmoed ontslaevan my hoogmoed ontslae temy hoogmoed ontslae te raakhoogmoed ontslae te raak hetontslae te raak het ekte raak het ek nederigheidraak het ek nederigheid aangekweek

Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Omdat ek opgelet het dat papier meer kos voordat daarop geskryf is. -Socrates
omdat-ek-opgelet-het-dat-papier-meer-kos-voordat-daarop-geskryf-is
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk
Afrikaans het die definieërende eienskap geword vir 'n nasionalisme wat die grootste gedeelte van die bevolking ken veral weens sy arrogansie en wreedheid. -Jakes Gerwel
afrikaans-het-die-definieërende-eienskap-geword-vir-'n-nasionalisme-wat-die-grootste-gedeelte-van-die-bevolking-ken-veral-weens-sy-arrogansie