Om 'n skrywer te vra hoe hy voel oor kritici is soos om 'n lamppaal te vra hoe dit voel oor honde.


om-'n-skrywer-te-vra-hoe-hy-voel-oor-kritici-is-soos-om-'n-lamppaal-te-vra-hoe-dit-voel-oor-honde
john osborneom'nskrywertevrahoehyvoeloorkriticiissoosomlamppaaldithondeom 'nn skrywerskrywer tete vravra hoehoe hyhy voelvoel oorkritici isis soossoos omom 'nn lamppaallamppaal tete vravra hoehoe ditdit voelvoel oorom 'n skrywern skrywer teskrywer te vrate vra hoevra hoe hyhoe hy voelhy voel oorvoel oor kriticioor kritici iskritici is soosis soos omsoos om 'nom 'n lamppaaln lamppaal telamppaal te vrate vra hoevra hoe dithoe dit voeldit voel oorvoel oor hondeom 'n skrywer ten skrywer te vraskrywer te vra hoete vra hoe hyvra hoe hy voelhoe hy voel oorhy voel oor kriticivoel oor kritici isoor kritici is sooskritici is soos omis soos om 'nsoos om 'n lamppaalom 'n lamppaal ten lamppaal te vralamppaal te vra hoete vra hoe ditvra hoe dit voelhoe dit voel oordit voel oor hondeom 'n skrywer te vran skrywer te vra hoeskrywer te vra hoe hyte vra hoe hy voelvra hoe hy voel oorhoe hy voel oor kriticihy voel oor kritici isvoel oor kritici is soosoor kritici is soos omkritici is soos om 'nis soos om 'n lamppaalsoos om 'n lamppaal teom 'n lamppaal te vran lamppaal te vra hoelamppaal te vra hoe ditte vra hoe dit voelvra hoe dit voel oorhoe dit voel oor honde

Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Godsdiens is die meesterstuk van die kuns om diere te leer, want dit leer mense oor hoe hulle moet dink. -Arthur Schopenhauer
godsdiens-is-die-meesterstuk-van-die-kuns-om-diere-te-leer-want-dit-leer-mense-oor-hoe-hulle-moet-dink
Mense is soos koeëls, hoe gladder hulle is, hoe verder gaan hulle. -Jean Paul
mense-is-soos-koeëls-hoe-gladder-hulle-is-hoe-verder-gaan-hulle