Oe Here, draai my geldjies omsoerat ek my skuld kan betaal,en Here, hou rie rent tog laag,suprise ons met 'n ding wat daal;


oe-here-draai-my-geldjies-omsoerat-ek-my-skuld-kan-betaal-here-hou-rie-rent-tog-laagsuprise-ons-met-'n-ding-wat-daal
peter snydersoeheredraaimygeldjiesomsoeratekskuldkanbetaalenhourierenttoglaagsupriseonsmet'ndingwatdaaloe heredraai mymy geldjiesgeldjies omsoeratomsoerat ekek mymy skuldskuld kanhou rierie rentrent togons metmet 'nn dingding watwat daaldraai my geldjiesmy geldjies omsoeratgeldjies omsoerat ekomsoerat ek myek my skuldmy skuld kanhou rie rentrie rent togons met 'nmet 'n dingn ding watding wat daaldraai my geldjies omsoeratmy geldjies omsoerat ekgeldjies omsoerat ek myomsoerat ek my skuldek my skuld kanhou rie rent togons met 'n dingmet 'n ding watn ding wat daaldraai my geldjies omsoerat ekmy geldjies omsoerat ek mygeldjies omsoerat ek my skuldomsoerat ek my skuld kanons met 'n ding watmet 'n ding wat daal

Waarom probeer ons ons nasie saboteer met prosesse waarin ons sê die meerderheid kan ander totaal vertrap, soos met plekname? -Desmond Tutu
waarom-probeer-ons-ons-nasie-saboteer-met-prosesse-waarin-ons-sê-die-meerderheid-kan-ander-totaal-vertrap-soos-met-plekname
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
Ons betaal ons onwillige knegte altyd te veel, ons gewilliges altyd te min. -C.J. Langenhoven
ons-betaal-ons-onwillige-knegte-altyd-te-veel-ons-gewilliges-altyd-te-min