Oe Here, draai my geldjies omsoerat ek my skuld kan betaal,en Here, hou rie rent tog laag,suprise ons met 'n ding wat daal;


oe-here-draai-my-geldjies-omsoerat-ek-my-skuld-kan-betaal-here-hou-rie-rent-tog-laagsuprise-ons-met-'n-ding-wat-daal
peter snydersoeheredraaimygeldjiesomsoeratekskuldkanbetaalenhourierenttoglaagsupriseonsmet'ndingwatdaaloe heredraai mymy geldjiesgeldjies omsoeratomsoerat ekek mymy skuldskuld kanhou rierie rentrent togons metmet 'nn dingding watwat daaldraai my geldjiesmy geldjies omsoeratgeldjies omsoerat ekomsoerat ek myek my skuldmy skuld kanhou rie rentrie rent togons met 'nmet 'n dingn ding watding wat daaldraai my geldjies omsoeratmy geldjies omsoerat ekgeldjies omsoerat ek myomsoerat ek my skuldek my skuld kanhou rie rent togons met 'n dingmet 'n ding watn ding wat daaldraai my geldjies omsoerat ekmy geldjies omsoerat ek mygeldjies omsoerat ek my skuldomsoerat ek my skuld kanons met 'n ding watmet 'n ding wat daal

Wie sterf, betaal alle skuld.Waarom probeer ons ons nasie saboteer met prosesse waarin ons sê die meerderheid kan ander totaal vertrap, soos met plekname?Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien.As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou.Ons betaal ons onwillige knegte altyd te veel, ons gewilliges altyd te min.Dis nie soseer 'n lewe as 'n prys of 'n geldeenheid. Dit is iets waarmee ek betaal sodat ek kan skryf...Ek betaal en ek verkoop: dit is my lewe. Verkoop my lewe, verkoop die lewe van hulle rondom my...'n Lewe sonder eer; verraad sonder beperkings; belydenis sonder einde.