Nou moet ek sterwe, omdat ek getrou gebly het aan die dinge waaronder ek gebore is en waarvoor ek altyd geveg het. Aan my word geen genade betoon nie, hoewel ek toevalligerwyse die seun was wat onder die wit vlag uitgegaan het om die oorgawe van dr. Jameson te aanvaar, en nou is hy sir Starr Jameson, terwyl ek doodgeskiet moet word.


nou-moet-ek-sterwe-omdat-ek-getrou-gebly-het-aan-die-dinge-waaronder-ek-gebore-is-waarvoor-ek-altyd-geveg-het-aan-my-word-geen-genade-betoon-nie
jopie fourienoumoeteksterweomdatgetrougeblyhetaandiedingewaarondergeboreiswaarvooraltydgeveghetaanmywordgeengenadebetoonniehoeweltoevalligerwyseseunwaswatonderwitvlaguitgegaanomoorgawevandrjamesonteaanvaarnouhysirstarrjamesonterwyldoodgeskietwordnou moetmoet ekek sterweomdat ekek getrougetrou geblygebly hethet aanaan diedie dingedinge waaronderwaaronder ekek geboregebore isis enen waarvoorek altydaltyd geveggeveg hetaan mymy wordword geengeen genadegenade betoonbetoon niehoewel ekek toevalligerwysetoevalligerwyse diedie seunseun waswas watwat onderonder diedie witwit vlagvlag uitgegaanuitgegaan hethet omom diedie oorgaweoorgawe vanvan drjameson tete aanvaaren nounou isis hyhy sirsir starrstarr jamesonterwyl ekek doodgeskietdoodgeskiet moetmoet wordnou moet ekmoet ek sterweomdat ek getrouek getrou geblygetrou gebly hetgebly het aanhet aan dieaan die dingedie dinge waaronderdinge waaronder ekwaaronder ek geboreek gebore isgebore is enis en waarvooren waarvoor ekwaarvoor ek altydek altyd gevegaltyd geveg hetaan my wordmy word geenword geen genadegeen genade betoongenade betoon niehoewel ek toevalligerwyseek toevalligerwyse dietoevalligerwyse die seundie seun wasseun was watwas wat onderwat onder dieonder die witdie wit vlagwit vlag uitgegaanvlag uitgegaan hetuitgegaan het omhet om dieom die oorgawedie oorgawe vanoorgawe van drjameson te aanvaaren nou isnou is hyis hy sirhy sir starrsir starr jamesonterwyl ek doodgeskietek doodgeskiet moetdoodgeskiet moet word

Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante