Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.


neem-hierdie-lydensbeker-van-my-af-weg-moet-nogtans-nie-doen-wat-ek-wil-nie-maar-wat-u-wil
die bybelneemhierdielydensbekervanmyafwegmoetnogtansniedoenwatekwilniemaarwilneem hierdiehierdie lydensbekerlydensbeker vanvan mymy afaf wegmoet nogtansnogtans nienie doendoen watwat ekek wilwil niemaar watwat uu wilneem hierdie lydensbekerhierdie lydensbeker vanlydensbeker van myvan my afmy af wegmoet nogtans nienogtans nie doennie doen watdoen wat ekwat ek wilek wil niemaar wat uwat u wilneem hierdie lydensbeker vanhierdie lydensbeker van mylydensbeker van my afvan my af wegmoet nogtans nie doennogtans nie doen watnie doen wat ekdoen wat ek wilwat ek wil niemaar wat u wilneem hierdie lydensbeker van myhierdie lydensbeker van my aflydensbeker van my af wegmoet nogtans nie doen watnogtans nie doen wat eknie doen wat ek wildoen wat ek wil nie

Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
U spreek van geloof - wat is geloof? Here, U wil, nie my wil, geskiede! Ek vernietig my onder Gods wil! -J.H. de la Rey
u-spreek-van-geloof-wat-is-geloof-here-u-wil-nie-my-wil-geskiede-ek-vernietig-my-onder-gods-wil
Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. -Die Bybel
dat-ek-nie-wil-doen-wat-ek-doen-nie-beteken-dat-ek-toegee-dat-die-wet-goed-is
As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou