Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit.


mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
george bernard shawmensewatindielewevooruitgaanismenseuitgaanomnageleenthedetegaansoekashulleditniekryniemaakditmense watwat inin diedie lewelewe vooruitgaanis mensemense watwat uitgaanuitgaan omom nana geleenthedegeleenthede tete gaangaan soeken asas hullehulle ditdit nienie krykry niemaak hullehulle ditmense wat inwat in diein die lewedie lewe vooruitgaanis mense watmense wat uitgaanwat uitgaan omuitgaan om naom na geleenthedena geleenthede tegeleenthede te gaante gaan soeken as hulleas hulle dithulle dit niedit nie krynie kry niemaak hulle ditmense wat in diewat in die lewein die lewe vooruitgaanis mense wat uitgaanmense wat uitgaan omwat uitgaan om nauitgaan om na geleenthedeom na geleenthede tena geleenthede te gaangeleenthede te gaan soeken as hulle ditas hulle dit niehulle dit nie krydit nie kry niemense wat in die lewewat in die lewe vooruitgaanis mense wat uitgaan ommense wat uitgaan om nawat uitgaan om na geleenthedeuitgaan om na geleenthede teom na geleenthede te gaanna geleenthede te gaan soeken as hulle dit nieas hulle dit nie kryhulle dit nie kry nie

Geleenthede gaan by die meeste mense verby omdat dit 'n oorpak aanhet en na werk lyk. -Thomas A. Edison
geleenthede-gaan-by-die-meeste-mense-verby-omdat-dit-'n-oorpak-aanhet-na-werk-lyk
Daar is skrywers wat wakker maak, en dis wat belangrik is. Om oor invloede te praat maak mense lui; in plaas van om net die boek te lees, doen hulle dit deur die filter van die sogenaamde invloede. -Ben Okri
daar-is-skrywers-wat-wakker-maak-dis-wat-belangrik-is-om-oor-invloede-te-praat-maak-mense-lui-in-plaas-van-om-net-die-boek-te-lees-doen-hulle-dit
Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie