Maar tussen hakies wil ek net dit opmerk: baie van ons voorouers het stoomharte by die ossewaens gehad; baie van ons het remskoenharte by die stoomwaens.


maar-tussen-hakies-wil-ek-net-dit-opmerk-baie-van-ons-voorouers-het-stoomharte-by-die-ossewaens-gehad-baie-van-ons-het-remskoenharte-by-die
c.j. langenhovenmaartussenhakieswileknetditopmerkbaievanonsvoorouershetstoomhartebydieossewaensgehadremskoenhartestoomwaensmaar tussentussen hakieshakies wilwil ekek netnet ditdit opmerkbaie vanvan onsons voorouersvoorouers hethet stoomhartestoomharte byby diedie ossewaensossewaens gehadbaie vanvan onsons hethet remskoenharteremskoenharte byby diedie stoomwaensmaar tussen hakiestussen hakies wilhakies wil ekwil ek netek net ditnet dit opmerkbaie van onsvan ons voorouersons voorouers hetvoorouers het stoomhartehet stoomharte bystoomharte by dieby die ossewaensdie ossewaens gehadbaie van onsvan ons hetons het remskoenhartehet remskoenharte byremskoenharte by dieby die stoomwaens

Ons kan nooit weet of 'n stuk skryfwerk swak is nie tensy ons begin het om dit te lees asof dit baie goed is, en dan ontdek dat ons die outeur 'n onverdiende kompliment gegee het. -C.S. Lewis
ons-kan-nooit-weet-of-'n-stuk-skryfwerk-swak-is-nie-tensy-ons-begin-het-om-dit-te-lees-asof-dit-baie-goed-is-dan-ontdek-dat-ons-die-outeur-'n
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon