Kennis het nog altyd die meeste gebaat by daardie boeke waarop die drukkers 'n verlies gemaak het.


kennis-het-nog-altyd-die-meeste-gebaat-by-daardie-boeke-waarop-die-drukkers-'n-verlies-gemaak-het
thomas fullerkennishetnogaltyddiemeestegebaatbydaardieboekewaaropdrukkers'nverliesgemaakhetkennis hethet nognog altydaltyd diedie meestemeeste gebaatgebaat byby daardiedaardie boekeboeke waaropwaarop diedie drukkersdrukkers 'nn verliesverlies gemaakgemaak hetkennis het noghet nog altydnog altyd diealtyd die meestedie meeste gebaatmeeste gebaat bygebaat by daardieby daardie boekedaardie boeke waaropboeke waarop diewaarop die drukkersdie drukkers 'ndrukkers 'n verliesn verlies gemaakverlies gemaak hetkennis het nog altydhet nog altyd dienog altyd die meestealtyd die meeste gebaatdie meeste gebaat bymeeste gebaat by daardiegebaat by daardie boekeby daardie boeke waaropdaardie boeke waarop dieboeke waarop die drukkerswaarop die drukkers 'ndie drukkers 'n verliesdrukkers 'n verlies gemaakn verlies gemaak hetkennis het nog altyd diehet nog altyd die meestenog altyd die meeste gebaataltyd die meeste gebaat bydie meeste gebaat by daardiemeeste gebaat by daardie boekegebaat by daardie boeke waaropby daardie boeke waarop diedaardie boeke waarop die drukkersboeke waarop die drukkers 'nwaarop die drukkers 'n verliesdie drukkers 'n verlies gemaakdrukkers 'n verlies gemaak het

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees