In Afrika gebeur dinge soms agterstevoor. Soos dat die son eers moes ondergaan oor die vasteland voordat hy opgekom het, en nie andersom nie.


in-afrika-gebeur-dinge-soms-agterstevoor-soos-dat-die-eers-moes-ondergaan-oor-die-vasteland-voordat-hy-opgekom-het-nie-andersom-nie
mathews phosainafrikagebeurdingesomsagterstevoorsoosdatdieeersmoesondergaanoorvastelandvoordathyopgekomhetnieandersomniein afrikaafrika gebeurgebeur dingedinge somssoms agterstevoorsoos datdat diedie sonson eerseers moesmoes ondergaanondergaan oordie vastelandvoordat hyhy opgekomopgekom heten nieandersom niein afrika gebeurafrika gebeur dingegebeur dinge somsdinge soms agterstevoorsoos dat diedat die sondie son eersson eers moeseers moes ondergaanmoes ondergaan oorondergaan oor dieoor die vastelanddie vasteland voordatvasteland voordat hyvoordat hy opgekomhy opgekom heten nie andersomnie andersom niein afrika gebeur dingeafrika gebeur dinge somsgebeur dinge soms agterstevoorsoos dat die sondat die son eersdie son eers moesson eers moes ondergaaneers moes ondergaan oormoes ondergaan oor dieondergaan oor die vastelandoor die vasteland voordatdie vasteland voordat hyvasteland voordat hy opgekomvoordat hy opgekom heten nie andersom niein afrika gebeur dinge somsafrika gebeur dinge soms agterstevoorsoos dat die son eersdat die son eers moesdie son eers moes ondergaanson eers moes ondergaan ooreers moes ondergaan oor diemoes ondergaan oor die vastelandondergaan oor die vasteland voordatoor die vasteland voordat hydie vasteland voordat hy opgekomvasteland voordat hy opgekom het

'n Mens wil soms mor oor die vitterigheid wat die honderdduisend woorde van 'n roman oor net vyf woorde wil kelder...Resensente is nie blindemolle nie; party word net soms met blindheid geslaan. -Frederik de Jager
'n-mens-wil-soms-mor-oor-die-vitterigheid-wat-die-honderdduisend-woorde-van-'n-roman-oor-net-vyf-woorde-wil-kelderresensente-is-nie-blindemolle-nie
Voordat jy 'n nuwe koers inslaan, bereken eers of jy weer sal kan omdraai as jy jou altemit vasloop, en onthou geen pad is na weerskante toe afdraand nie. -C.J. Langenhoven
voordat-jy-'n-nuwe-koers-inslaan-bereken-eers-of-jy-weer-sal-kan-omdraai-as-jy-jou-altemit-vasloop-onthou-geen-pad-is-na-weerskante-toe-afdraand-nie
Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel! -C.J. Langenhoven
hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe