Goeie toesig is die kuns om gemiddelde mense te kry om superieure werk te verrig.


goeie-toesig-is-die-kuns-om-gemiddelde-mense-te-kry-om-superieure-werk-te-verrig
unknowngoeietoesigisdiekunsomgemiddeldemensetekrysuperieurewerkverriggoeie toesigtoesig isis diedie kunskuns omom gemiddeldegemiddelde mensemense tete krykry omom superieuresuperieure werkwerk tete verriggoeie toesig istoesig is dieis die kunsdie kuns omkuns om gemiddeldeom gemiddelde mensegemiddelde mense temense te kryte kry omkry om superieureom superieure werksuperieure werk tewerk te verriggoeie toesig is dietoesig is die kunsis die kuns omdie kuns om gemiddeldekuns om gemiddelde menseom gemiddelde mense tegemiddelde mense te krymense te kry omte kry om superieurekry om superieure werkom superieure werk tesuperieure werk te verriggoeie toesig is die kunstoesig is die kuns omis die kuns om gemiddeldedie kuns om gemiddelde mensekuns om gemiddelde mense teom gemiddelde mense te krygemiddelde mense te kry ommense te kry om superieurete kry om superieure werkkry om superieure werk teom superieure werk te verrig

'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie. -C.J. Langenhoven
'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
En vêrder die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie. -C.J. Langenhoven
en-vêrder-die-boer-wat-nie-saai-nie-sal-nie-misoeste-kry-nie-maar-hy-sal-geen-goeie-ook-kry-nie
Om toneel te speel is bloot die kuns om 'n groot groep mense te keer om te hoes. -Ralph Richardson
om-toneel-te-speel-is-bloot-die-kuns-om-'n-groot-groep-mense-te-keer-om-te-hoes