Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie.


gelykheid-mag-miskien-'n-reg-wees-maar-geen-mag-op-aarde-kan-dit-verander-in-'n-feit-nie
honoré de balzacgelykheidmagmiskien'nregweesmaargeenopaardekanditveranderinfeitniegelykheid magmag miskienmiskien 'nn regreg weesmaar geengeen magmag opop aardeaarde kankan ditdit veranderverander inin 'nn feitfeit niegelykheid mag miskienmag miskien 'nmiskien 'n regn reg weesmaar geen maggeen mag opmag op aardeop aarde kanaarde kan ditkan dit veranderdit verander inverander in 'nin 'n feitn feit niegelykheid mag miskien 'nmag miskien 'n regmiskien 'n reg weesmaar geen mag opgeen mag op aardemag op aarde kanop aarde kan ditaarde kan dit veranderkan dit verander indit verander in 'nverander in 'n feitin 'n feit niegelykheid mag miskien 'n regmag miskien 'n reg weesmaar geen mag op aardegeen mag op aarde kanmag op aarde kan ditop aarde kan dit veranderaarde kan dit verander inkan dit verander in 'ndit verander in 'n feitverander in 'n feit nie

Skinder op sigself mag 'n nederige vorm van narrasie wees, maar as voedingsbron vir literatuur het dit geen gelyke nie. -Hennie Aucamp
skinder-op-sigself-mag-'n-nederige-vorm-van-narrasie-wees-maar-as-voedingsbron-vir-literatuur-het-dit-geen-gelyke-nie
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Jy mag nie kan kies tussen jou vyand se haat en sy liefde nie, maar jy kan kies tussen sy haat en sy minagting. -C.J. Langenhoven
jy-mag-nie-kan-kies-tussen-jou-vyand-se-haat-sy-liefde-nie-maar-jy-kan-kies-tussen-sy-haat-sy-minagting