Gaan kyk na die mier, luiaard, kyk hoe hy werk, en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter of 'n regeerder nie, tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer, versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard, wanneer gaan jy opstaan?


gaan-kyk-na-die-mier-luiaard-kyk-hoe-hy-werk-leer-by-hom-hy-het-nie-'n-leier-nie-nie-'n-opsigter-of-'n-regeerder-nie-tog-maak-hy-sy-kosvoorraad-reg
die bybelgaankyknadiemierluiaardhoehywerkleerbyhomhyhetnie'nleiernieopsigterofregeerdertogmaaksykosvoorraadreginsomerversamelvoedseloestydhoelankgaanjynogwanneeropstaangaan kykkyk nana diedie mierkyk hoehoe hyhy werken leerleer byby homhy hethet nienie 'nn leierleier nienie 'nn opsigtern regeerderregeerder nietog maakmaak hyhy sysy kosvoorraadkosvoorraad regreg inin diedie somerversamel hyhy sysy voedselvoedsel inin diedie oestydhoe lanklank gaangaan jyjy nognog lêwanneer gaangaan jyjy opstaangaan kyk nakyk na diena die mierkyk hoe hyhoe hy werken leer byleer by homhy het niehet nie 'nnie 'n leiern leier nienie 'n opsigteropsigter of 'nn regeerder nietog maak hymaak hy syhy sy kosvoorraadsy kosvoorraad regkosvoorraad reg inreg in diein die somerversamel hy syhy sy voedselsy voedsel invoedsel in diein die oestydhoe lank gaanlank gaan jygaan jy nogjy nog lêwanneer gaan jygaan jy opstaan

Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so
Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom. -C.J. Langenhoven
stuur-die-luiaard-na-die-miere-as-hy-nie-te-lui-is-om-te-gaan-nie-sal-hy-te-lui-wees-om-weer-terug-te-kom
Om die luiaard gisteraand nie moeg was nie, het hy vannag nie gerus nie en daarom is hy vanmôre nog lui. -C.J. Langenhoven
om-die-luiaard-gisteraand-nie-moeg-was-nie-het-hy-vannag-nie-gerus-nie-daarom-is-hy-vanmôre-nog-lui
'n Luiaard ploeg nie in die saaityd nie en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie. -Die Bybel
'n-luiaard-ploeg-nie-in-die-saaityd-nie-soek-in-die-oestyd-na-iets-wat-nie-daar-is-nie