Ek is 'n Afrikaan, maar 'n swart man, 'n afstammeling van slawe wat uit Afrika gebring is...As dinge anders was, kon ek een van hulle gewees het - of het een of ander onbekende lot my toegeval in een van die ontelbare, voortdurende burgeroorloë of stam botsings op hierdie brutale kontinent. En so bedank ek God dat my voorsaat daardie reis oorleef het...Praat met my oor Afrika en my swart wortels en my verwantskap met my Afrika-broers en ek sal dit in jou gesig teruggooi, en dan sal ek jou neus in die beelde van verrottende vleis invryf (van die slagoffers van die volksmoord op die Tutsi's of Rwanda)...Jammer, maar ek was daar. 'n AK-47 is teen my neus gedruk, ek het met panga-gewapende Hutu-stamlede gesels met die bloed van hul jongste slagoffers op hul T-hemde. Ek het 'n cholera-epidemie in Zaïre gesien, 'n hongersnood in Ethiopië, 'n burgeroorlog in Liberië. Ek het stede gesien wat tot feitlike rommel gebombardeer is, en ander stede afgetakel tot rommel, omdat hul leiers toegelaat het dat hulle verrot en verval terwyl hulle miljarde dollar - ja, miljarde - in oorsese bankrekenings weggesteek het...Dank God my voorsaat het uitgekom, omdat ek nou nie een van hulle is nie.


ek-is-'n-afrikaan-maar-'n-swart-man-'n-afstammeling-van-slawe-wat-uit-afrika-gebring-isas-dinge-anders-was-kon-ek-een-van-hulle-gewees-het-of-het
keith b. richburgekis'nafrikaanmaarswartmanafstammelingvanslawewatuitafrikagebringisasdingeanderswaskonekeenhullegeweeshetofanderonbekendelotmytoegevalindieontelbarevoortdurendeburgeroorlostambotsingsophierdiebrutalekontinentsobedankgoddatvoorsaatdaardiereisoorleefhetpraatmetoorwortelsverwantskapafrikabroerssalditjougesigteruggooidanneusbeeldeverrottendevleisinvryfvanslagoffersvolksmoordtutsi'srwandajammerwasdaarak47teengedrukpangagewapendehutustamledegeselsbloedhuljongstethemdecholeraepidemiezaïregesienhongersnoodethiopiburgeroorlogliberistedegesientotfeitlikerommelgebombardeerisafgetakelrommelomdatleierstoegelaatverrotvervalterwylmiljardedollarjaoorsesebankrekeningsweggesteekhetdankuitgekomnounienieek isis 'nn afrikaanmaar 'nn swartswart mann afstammelingafstammeling vanvan slaweslawe watwat uituit afrikaafrika gebringgebring isasisas dingeanders waskon ekek eeneen vanvan hullehulle geweesgewees hethethet eenander onbekendeonbekende lotlot mymy toegevaltoegeval inin eeneen vanvan diedie ontelbarevoortdurende burgeroorloëstam botsingsbotsings opop hierdiehierdie brutalebrutale kontinenten soso bedankbedank ekek godgod datdat mymy voorsaatvoorsaat daardiedaardie reisreis oorleefoorleef hetpraathetpraat metmet mymy oorafrika enen mymy swartswart wortelswortels enen mymy verwantskapverwantskap metmet myen ekek salsal ditdit inin joujou gesiggesig teruggooien dandan salsal ekek joujou neusneus inin diedie beeldebeelde vanvan verrottendeverrottende vleisvleis invryfinvryf (van(van diedie slagoffersslagoffers vanvan diedie volksmoordvolksmoord opop diedie tutsi'smaar ekek waswas daaris teenteen mymy neusneus gedrukek hethet metgesels metmet diedie bloedbloed vanvan hulhul jongstejongste slagoffersslagoffers opop hulek hethet 'nin zaïrezaïre gesienn hongersnoodhongersnood inin ethiopiën burgeroorlogburgeroorlog inin liberiëek hethet stedestede gesiengesien watwat tottot feitlikefeitlike rommelrommel gebombardeergebombardeer isander stedestede afgetakelafgetakel tottot rommelomdat hulhul leiersleiers toegelaattoegelaat hethet datdat hullehulle verrotverrot enen vervalverval terwylterwyl hullehulle miljardemiljarde dollardollarjamiljardeinin oorseseoorsese bankrekeningsbankrekenings weggesteekweggesteek hetdankhetdank godgod mymy voorsaatvoorsaat hethet uitgekomomdat ekek nounou nienie eeneen vanvan hullehulle isis nieek is 'nis 'n afrikaanmaar 'n swartn swart mann afstammeling vanafstammeling van slawevan slawe watslawe wat uitwat uit afrikauit afrika gebringafrika gebring isasgebring isas dingeisas dinge andersdinge anders waskon ek eenek een vaneen van hullevan hulle geweeshulle gewees hetgewees heteen of anderander onbekende lotonbekende lot mylot my toegevalmy toegeval intoegeval in eenin een vaneen van dievan die ontelbareburgeroorloë of stamstam botsings opbotsings op hierdieop hierdie brutalehierdie brutale kontinenten so bedankso bedank ekbedank ek godek god datgod dat mydat my voorsaatmy voorsaat daardievoorsaat daardie reisdaardie reis oorleefreis oorleef hetpraatoorleef hetpraat methetpraat met mymet my oormy oor afrikaoor afrika enafrika en myen my swartmy swart wortelsswart wortels enwortels en myen my verwantskapmy verwantskap metverwantskap met myen ek salek sal ditsal dit indit in jouin jou gesigjou gesig teruggooien dan saldan sal eksal ek jouek jou neusjou neus inneus in diein die beeldedie beelde vanbeelde van verrottendevan verrottende vleisverrottende vleis invryfvleis invryf (vaninvryf (van die(van die slagoffersdie slagoffers vanslagoffers van dievan die volksmoorddie volksmoord opvolksmoord op dieop die tutsi'stutsi's of rwanda)jammermaar ek wasek was daaris teen myteen my neusmy neus gedrukek het metgesels met diemet die bloeddie bloed vanbloed van hulvan hul jongstehul jongste slagoffersjongste slagoffers opslagoffers op hulek het 'nin zaïre gesienn hongersnood inhongersnood in ethiopiën burgeroorlog inburgeroorlog in liberiëek het stedehet stede gesienstede gesien watgesien wat totwat tot feitliketot feitlike rommelfeitlike rommel gebombardeerrommel gebombardeer isen ander stedeander stede afgetakelstede afgetakel totafgetakel tot rommelomdat hul leiershul leiers toegelaatleiers toegelaat hettoegelaat het dathet dat hulledat hulle verrothulle verrot enverrot en vervalen verval terwylverval terwyl hulleterwyl hulle miljardehulle miljarde dollarmiljarde dollarin oorsesein oorsese bankrekeningsoorsese bankrekenings weggesteekbankrekenings weggesteek hetdankweggesteek hetdank godhetdank god mygod my voorsaatmy voorsaat hetvoorsaat het uitgekomomdat ek nouek nou nienou nie eennie een vaneen van hullevan hulle ishulle is nie

Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge