Dit sou skrikwekkend wees as 'n hele fase van die literatuur moet verbygaan waar geen seismografiese registrasie was van wat op die oppervlak van die volk aangaan nie. Betrokke literatuur is as sodanig nie beter of slegter as ander literatuur nie, en sal môre - of voor môre - uitvrek as dit nie meer as die passing show registreer nie.


dit-sou-skrikwekkend-wees-as-'n-hele-fase-van-die-literatuur-moet-verbygaan-waar-geen-seismografiese-registrasie-was-van-wat-op-die-oppervlak-van-die
andré p. brinkditsouskrikwekkendweesas'nhelefasevandieliteratuurmoetverbygaanwaargeenseismografieseregistrasiewaswatopoppervlakvolkaangaanniebetrokkeissodanigniebeterofslegteranderniesalmôrevooruitvrekditmeerpassingshowregistreerdit sousou skrikwekkendskrikwekkend weeswees asas 'nn helehele fasefase vanvan diedie literatuurliteratuur moetmoet verbygaanverbygaan waarwaar geengeen seismografieseseismografiese registrasieregistrasie waswas vanvan watwat opop diedie oppervlakoppervlak vanvan diedie volkvolk aangaanaangaan niebetrokke literatuurliteratuur isis asas sodanigsodanig nienie beterslegter asander literatuurliteratuur nieen salsal môremôremôreuitvrekuitvrek asas ditdit nienie meermeer asas diedie passingpassing showshow registreerregistreer niedit sou skrikwekkendsou skrikwekkend weesskrikwekkend wees aswees as 'nas 'n helen hele fasehele fase vanfase van dievan die literatuurdie literatuur moetliteratuur moet verbygaanmoet verbygaan waarverbygaan waar geenwaar geen seismografiesegeen seismografiese registrasieseismografiese registrasie wasregistrasie was vanwas van watvan wat opwat op dieop die oppervlakdie oppervlak vanoppervlak van dievan die volkdie volk aangaanvolk aangaan niebetrokke literatuur isliteratuur is asis as sodanigas sodanig niesodanig nie beterbeter of slegterslegter as anderas ander literatuurander literatuur nieen sal môresal môrevoor môreuitvrek asuitvrek as ditas dit niedit nie meernie meer asmeer as dieas die passingdie passing showpassing show registreershow registreer nie

Skinder op sigself mag 'n nederige vorm van narrasie wees, maar as voedingsbron vir literatuur het dit geen gelyke nie.Die wêreldliteratuur is 'n volle orkes - nie 'n dun en eensame fluit nie. Elke taal, selfs die kleinste, is 'n aparte instrument met 'n eie timbre. Literatuur wat in hom volmaak uitgespreek is, word 'n onvervangbare verowering van die mens; gaan dit verlore, ly die hele mensdom skade.As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie.Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is.Ons volk se moontlikhede is miskien talryker as wat ons meen. En 'n literatuur kan nooit vooraf teoreties in kafees of kroeë, voorkamers, kollegesale of redaksiekantore gemaak word nie.Skryf (is) 'n alleending...'n koppige ding, 'n individuele ding...Literatuur (word) veral so gemaak, nie net uit modes en rigtings en aanvaardhede-vir-die-oomblik en style-van-die-dag nie...of deur 'n saamkokery rondom dekades, gedagterigtings en modes nie.