Dis nie soseer 'n lewe as 'n prys of 'n geldeenheid. Dit is iets waarmee ek betaal sodat ek kan skryf...Ek betaal en ek verkoop: dit is my lewe. Verkoop my lewe, verkoop die lewe van hulle rondom my...'n Lewe sonder eer; verraad sonder beperkings; belydenis sonder einde.


dis-nie-soseer-'n-lewe-as-'n-prys-of-'n-geldeenheid-dit-is-iets-waarmee-ek-betaal-sodat-ek-kan-skryfek-betaal-ek-verkoop-dit-is-my-lewe-verkoop
j.m. coetzeedisniesoseer'nleweasprysofgeldeenheidditisietswaarmeeekbetaalsodatkanskryfekverkoopditmyleweverkoopleweverkoopdievanhullerondommy'nlewesondereerverraadbeperkingsbelydeniseindedis nienie soseersoseer 'nn lewelewe asas 'nn prysn geldeenheiddit isis ietsiets waarmeewaarmee ekek betaalbetaal sodatsodat ekek kankan skryfekskryfek betaalbetaal enen ekek verkoopdit isis mymy leweverkoop mymy leweverkoop diedie lewelewe vanvan hullehulle rondomrondom my'nmy'n lewelewe sondersonder eerverraad sondersonder beperkingsbelydenis sondersonder eindedis nie soseernie soseer 'nsoseer 'n lewen lewe aslewe as 'nas 'n prysprys of 'ndit is ietsis iets waarmeeiets waarmee ekwaarmee ek betaalek betaal sodatbetaal sodat eksodat ek kanek kan skryfekkan skryfek betaalskryfek betaal enbetaal en eken ek verkoopdit is myis my leweverkoop my leweverkoop die lewedie lewe vanlewe van hullevan hulle rondomhulle rondom my'nrondom my'n lewemy'n lewe sonderlewe sonder eerverraad sonder beperkingsbelydenis sonder einde

Die lewe is 'n droom, maar om te drrom is geen lewe. -Constantijn Huygens
die-lewe-is-'n-droom-maar-om-te-drrom-is-geen-lewe
Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een
Die dood moet nie as 'n kwaad geag word as dit die einde van 'n goeie lewe is nie. -Saint Augustine
die-dood-moet-nie-as-'n-kwaad-geag-word-as-dit-die-einde-van-'n-goeie-lewe-is-nie
Die lewe agter die verhoog is dikwels dramatieser as die lewe daarop. -Fliegende Blätter
die-lewe-agter-die-verhoog-is-dikwels-dramatieser-as-die-lewe-daarop