Die toepassing van demokratiese beginsels is beperk. 'n Mens kan aan al die passasiers vra in watter treinwa hulle wil ry, maar dit is onmoontlik om hulle mening te vra of dit verkieslik is om die remme aan te slaan wanneer die trein op volle vaart op pad is om 'n ongeluk te maak.


die-toepassing-van-demokratiese-beginsels-is-beperk-'n-mens-kan-aan-al-die-passasiers-vra-in-watter-treinwa-hulle-wil-ry-maar-dit-is-onmoontlik-om
leon trotskydietoepassingvandemokratiesebeginselsisbeperk'nmenskanaanaldiepassasiersvrainwattertreinwahullewilrymaarditonmoontlikommeningteofverkieslikremmeslaanwanneertreinopvollevaartpadongelukmaakdie toepassingtoepassing vanvan demokratiesedemokratiese beginselsbeginsels isis beperkn mensmens kankan aanaan alal diedie passasierspassasiers vravra inin watterwatter treinwatreinwa hullehulle wilwil rymaar ditdit isis onmoontlikonmoontlik omom hullehulle meningmening tete vradit verkieslikverkieslik isis omom diedie remmeremme aanaan tete slaanslaan wanneerwanneer diedie treintrein opop vollevolle vaartvaart opop padpad isis omom 'nn ongelukongeluk tete maakdie toepassing vantoepassing van demokratiesevan demokratiese beginselsdemokratiese beginsels isbeginsels is beperkn mens kanmens kan aankan aan alaan al dieal die passasiersdie passasiers vrapassasiers vra invra in watterin watter treinwawatter treinwa hulletreinwa hulle wilhulle wil rymaar dit isdit is onmoontlikis onmoontlik omonmoontlik om hulleom hulle meninghulle mening temening te vravra of ditdit verkieslik isverkieslik is omis om dieom die remmedie remme aanremme aan teaan te slaante slaan wanneerslaan wanneer diewanneer die treindie trein optrein op volleop volle vaartvolle vaart opvaart op padop pad ispad is omis om 'nom 'n ongelukn ongeluk teongeluk te maak

Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Bewaar my van die diens aan die leuen,wanneer ek leer om ander te leerwat elke dag met hulle verloop, en rondom hulle. -Izak de Villiers
bewaar-my-van-die-diens-aan-die-leuenwanneer-ek-leer-om-ander-te-leerwat-elke-dag-met-hulle-verloop-rondom-hulle
As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud