Die stilistiek is 'n praksie om 'n kruip vol proefskrifte te pars uit 'n een-tros-letterkunde.


die-stilistiek-is-'n-praksie-om-'n-kruip-vol-proefskrifte-te-pars-uit-'n-een-tros-letterkunde
peter blumdiestilistiekis'npraksieomkruipvolproefskrifteteparsuiteentrosletterkundedie stilistiekstilistiek isis 'nn praksiepraksie omom 'nn kruipkruip volvol proefskrifteproefskrifte tete parspars uituit 'ndie stilistiek isstilistiek is 'nis 'n praksien praksie ompraksie om 'nom 'n kruipn kruip volkruip vol proefskriftevol proefskrifte teproefskrifte te parste pars uitpars uit 'ndie stilistiek is 'nstilistiek is 'n praksieis 'n praksie omn praksie om 'npraksie om 'n kruipom 'n kruip voln kruip vol proefskriftekruip vol proefskrifte tevol proefskrifte te parsproefskrifte te pars uitte pars uit 'ndie stilistiek is 'n praksiestilistiek is 'n praksie omis 'n praksie om 'nn praksie om 'n kruippraksie om 'n kruip volom 'n kruip vol proefskriften kruip vol proefskrifte tekruip vol proefskrifte te parsvol proefskrifte te pars uitproefskrifte te pars uit 'n

Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is.Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas.As jy uit die werk van een skrywer neerskryf, is dit plagiaat, maar as jy baie werke raadpleeg, is dit navorsing.Toe ek die tragedie by jou oorgeneem het, was hy in 'n treurige kondisie: die een vetlaag op die ander pleks van spiere. Vol geswolle woorde, rye rye blaasoppies. Ek het die hele klomp soustannies dadelik op 'n verslankingsdieet gesit: kleiner woorde, geen bombas of retoriek nie, verder 'n bietjie fyngekapte logika verdun met beetsap, die hele spul gefiltreer deur 'n bietjie beskaafde omgang en die spysvertering aangewakker deur 'n lewendiger, atletieser verspas....Bose mense gehoorsaam uit vrees; Goeies uit liefde.Hy drup hervormings uit soos water wat uit 'n spons gepers word.