Die mens was nooit met groter vreugde vervul as toe hy 'n katedraal gebou het nie: iets wat met die eerste oogopslag na 'n groot standbeeld lyk, maar van nader beskou, so lewendig en opwindend soos 'n woud is.


die-mens-was-nooit-met-groter-vreugde-vervul-as-toe-hy-'n-katedraal-gebou-het-nie-iets-wat-met-die-eerste-oogopslag-na-'n-groot-standbeeld-lyk-maar
robert louis stevensondiemenswasnooitmetgrotervreugdevervulastoehy'nkatedraalgebouhetnieietswatdieeersteoogopslagnagrootstandbeeldlykmaarvannaderbeskousolewendigopwindendsooswoudisdie mensmens waswas nooitnooit metmet grotergroter vreugdevreugde vervulvervul asas toetoe hyhy 'nn katedraalkatedraal gebougebou hethet nieiets watwat metmet diedie eersteeerste oogopslagoogopslag nana 'nn grootgroot standbeeldstandbeeld lykmaar vanvan nadernader beskouso lewendiglewendig enen opwindendopwindend soossoos 'nn woudwoud isdie mens wasmens was nooitwas nooit metnooit met grotermet groter vreugdegroter vreugde vervulvreugde vervul asvervul as toeas toe hytoe hy 'nhy 'n katedraaln katedraal geboukatedraal gebou hetgebou het nieiets wat metwat met diemet die eerstedie eerste oogopslageerste oogopslag naoogopslag na 'nna 'n grootn groot standbeeldgroot standbeeld lykmaar van nadervan nader beskouso lewendig enlewendig en opwindenden opwindend soosopwindend soos 'nsoos 'n woudn woud is

Al is jy, Dood, ook met ons. Ja, vir myIs elke kind se eerste lewenskreet'n Groter wonder as sy laaste snik. -C. Louis Leipoldt
al-is-jy-dood-ook-met-ons-ja-vir-myis-elke-kind-se-eerste-lewenskreet'n-groter-wonder-as-sy-laaste-snik
Daar is niks wat 'n mens so in staat stel om sy probleme te oorbrug en te oorleef, soos die wete dat hy 'n unieke taak het om te vervul nie. -Viktor Frankl
daar-is-niks-wat-'n-mens-so-in-staat-stel-om-sy-probleme-te-oorbrug-te-oorleef-soos-die-wete-dat-hy-'n-unieke-taak-het-om-te-vervul-nie
Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met
'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water. -Fischer Ames
'n-monargie-is-soos-'n-pragtige-skip-wat-met-al-sy-seile-gespan-'n-rots-tref-vir-ewig-sink-demokrasie-is-soos-'n-vlot-wat-nooit-sink-nie-maar
Hulle bou stilweg en onverpoosd met hul doodaan die ondersese rococo-katedraal wat glinsterin die skuins hale son: so word 'n skip katedraal. -Johann de Lange
hulle-bou-stilweg-onverpoosd-met-hul-doodaan-die-ondersese-rococo-katedraal-wat-glinsterin-die-skuins-hale-so-word-'n-skip-katedraal