Die manteldraaier maak vriende al in die rondte, totdat hy op die end al in die rondte vyande het.


die-manteldraaier-maak-vriende-al-in-die-rondte-totdat-hy-op-die-end-al-in-die-rondte-vyande-het
c.j. langenhovendiemanteldraaiermaakvriendealindierondtetotdathyopendrondtevyandehetdie manteldraaiermanteldraaier maakmaak vriendevriende alal inin diedie rondtetotdat hyhy opop diedie endend alal inin diedie rondterondte vyandevyande hetdie manteldraaier maakmanteldraaier maak vriendemaak vriende alvriende al inal in diein die rondtetotdat hy ophy op dieop die enddie end alend al inal in diein die rondtedie rondte vyanderondte vyande hetdie manteldraaier maak vriendemanteldraaier maak vriende almaak vriende al invriende al in dieal in die rondtetotdat hy op diehy op die endop die end aldie end al inend al in dieal in die rondtein die rondte vyandedie rondte vyande hetdie manteldraaier maak vriende almanteldraaier maak vriende al inmaak vriende al in dievriende al in die rondtetotdat hy op die endhy op die end alop die end al indie end al in dieend al in die rondteal in die rondte vyandein die rondte vyande het

Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nie-vyande-het-nie-deug-nie-vir-'n-vriend-nie
Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. -C.J. Langenhoven
ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte
Kies jou vyande met groot oorleg. 'n Toegewyde vyand is 'n onuitputlike inspirasiebron. -Hennie Aucamp
kies-jou-vyande-met-groot-oorleg-'n-toegewyde-vyand-is-'n-onuitputlike-inspirasiebron
Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg! -Cecil John Rhodes
daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg