Die geveinsde man doen soveel moeite om die deug na te aap dat 'n mens jou verwonder waarom hy nie sommer meteens die egte artikel aanskaf nie.


die-geveinsde-man-doen-soveel-moeite-om-die-deug-na-te-aap-dat-'n-mens-jou-verwonder-waarom-hy-nie-sommer-meteens-die-egte-artikel-aanskaf-nie
c.j. langenhovendiegeveinsdemandoensoveelmoeiteomdiedeugnateaapdat'nmensjouverwonderwaaromhyniesommermeteensegteartikelaanskafniedie geveinsdegeveinsde manman doendoen soveelsoveel moeitemoeite omom diedie deugdeug nana tete aapaap datdat 'nn mensmens joujou verwonderverwonder waaromwaarom hyhy nienie sommersommer meteensmeteens diedie egteegte artikelartikel aanskafaanskaf niedie geveinsde mangeveinsde man doenman doen soveeldoen soveel moeitesoveel moeite ommoeite om dieom die deugdie deug nadeug na tena te aapte aap dataap dat 'ndat 'n mensn mens joumens jou verwonderjou verwonder waaromverwonder waarom hywaarom hy niehy nie sommernie sommer meteenssommer meteens diemeteens die egtedie egte artikelegte artikel aanskafartikel aanskaf niedie geveinsde man doengeveinsde man doen soveelman doen soveel moeitedoen soveel moeite omsoveel moeite om diemoeite om die deugom die deug nadie deug na tedeug na te aapna te aap datte aap dat 'naap dat 'n mensdat 'n mens joun mens jou verwondermens jou verwonder waaromjou verwonder waarom hyverwonder waarom hy niewaarom hy nie sommerhy nie sommer meteensnie sommer meteens diesommer meteens die egtemeteens die egte artikeldie egte artikel aanskafegte artikel aanskaf niedie geveinsde man doen soveelgeveinsde man doen soveel moeiteman doen soveel moeite omdoen soveel moeite om diesoveel moeite om die deugmoeite om die deug naom die deug na tedie deug na te aapdeug na te aap datna te aap dat 'nte aap dat 'n mensaap dat 'n mens joudat 'n mens jou verwondern mens jou verwonder waarommens jou verwonder waarom hyjou verwonder waarom hy nieverwonder waarom hy nie sommerwaarom hy nie sommer meteenshy nie sommer meteens dienie sommer meteens die egtesommer meteens die egte artikelmeteens die egte artikel aanskafdie egte artikel aanskaf nie

Die na-aper is nie eens 'n aap nie, want die aap is sommer self 'n aap. -C.J. Langenhoven
die-na-aper-is-nie-eens-'n-aap-nie-want-die-aap-is-sommer-self-'n-aap
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nie-vyande-het-nie-deug-nie-vir-'n-vriend-nie
Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. -Die Bybel
dat-ek-nie-wil-doen-wat-ek-doen-nie-beteken-dat-ek-toegee-dat-die-wet-goed-is
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie