Die eensames voel nooit alleen in die wit broederskap van been,hier kan die digter sonder skroomhom blywend toespin in sy droom.Geen jaarlikse belastingheffingop hierdie langtermynbelegginggeagte leser, dié geleentheidbied hom slegs een keer in 'n leeftyd.


die-eensames-voel-nooit-alleen-in-die-wit-broederskap-van-beenhier-kan-die-digter-sonder-skroomhom-blywend-toespin-in-sy-droomgeen-jaarlikse
elisabeth eybersdieeensamesvoelnooitalleenindiewitbroederskapvanbeenhierkandigtersonderskroomhomblywendtoespinsydroomgeenjaarliksebelastingheffingophierdielangtermynbelegginggeagteleserdiégeleentheidbiedhomslegseenkeer'nleeftyddie eensameseensames voelvoel nooitnooit alleenalleen inin diedie witwit broederskapbroederskap vankan diedie digterdigter sondersonder skroomhomskroomhom blywendblywend toespintoespin inin syjaarlikse belastingheffingopbelastingheffingop hierdiehierdie langtermynbelegginggeagtelangtermynbelegginggeagte leserdié geleentheidbiedgeleentheidbied homhom slegsslegs eeneen keerkeer inin 'nn leeftyddie eensames voeleensames voel nooitvoel nooit alleennooit alleen inalleen in diein die witdie wit broederskapwit broederskap vankan die digterdie digter sonderdigter sonder skroomhomsonder skroomhom blywendskroomhom blywend toespinblywend toespin intoespin in syjaarlikse belastingheffingop hierdiebelastingheffingop hierdie langtermynbelegginggeagtehierdie langtermynbelegginggeagte leserdié geleentheidbied homgeleentheidbied hom slegshom slegs eenslegs een keereen keer inkeer in 'nin 'n leeftyd

Bid een keer voordat jy oorlog toe gaan; twee keer voordat jy 'n seereis aanpak; drie keer voor jy trou. -Spreekwoorde
bid-een-keer-voordat-jy-oorlog-toe-gaan-twee-keer-voordat-jy-'n-seereis-aanpak-drie-keer-voor-jy-trou
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
My grootste verlange is dat ek vandag hier kan praat van die vrye demokratiese beginsels van die Weste sonder dat ek 'n hoenderhaan hoor kraai. -Etienne Leroux
my-grootste-verlange-is-dat-ek-vandag-hier-kan-praat-van-die-vrye-demokratiese-beginsels-van-die-weste-sonder-dat-ek-'n-hoenderhaan-hoor-kraai
Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag. -Adolf Hitler
geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie