die digter sal onvolmaak bly skryftot daardie dag van die leeu en die lamdie kat en die duif


die-digter-sal-onvolmaak-bly-skryftot-daardie-dag-van-die-leeu-die-lamdie-kat-die-duif
daniel hugodiedigtersalonvolmaakblyskryftotdaardiedagvanleeulamdiekatduifdie digterdigter salsal onvolmaakonvolmaak blybly skryftotskryftot daardiedaardie dagdag vanvan diedie leeuleeu enen diedie lamdielamdie katkat enen diedie duifdie digter saldigter sal onvolmaaksal onvolmaak blyonvolmaak bly skryftotbly skryftot daardieskryftot daardie dagdaardie dag vandag van dievan die leeudie leeu enleeu en dieen die lamdiedie lamdie katlamdie kat enkat en dieen die duifdie digter sal onvolmaakdigter sal onvolmaak blysal onvolmaak bly skryftotonvolmaak bly skryftot daardiebly skryftot daardie dagskryftot daardie dag vandaardie dag van diedag van die leeuvan die leeu endie leeu en dieleeu en die lamdieen die lamdie katdie lamdie kat enlamdie kat en diekat en die duifdie digter sal onvolmaak blydigter sal onvolmaak bly skryftotsal onvolmaak bly skryftot daardieonvolmaak bly skryftot daardie dagbly skryftot daardie dag vanskryftot daardie dag van diedaardie dag van die leeudag van die leeu envan die leeu en diedie leeu en die lamdieleeu en die lamdie katen die lamdie kat endie lamdie kat en dielamdie kat en die duif

Bly spaarsaam opdat jy die vermoë mag behou om vrygewend te bly. -C.J. Langenhoven
bly-spaarsaam-opdat-jy-die-vermoë-mag-behou-om-vrygewend-te-bly
Die luiaard se verskoning is:
die-luiaard-se-verskoning-is-daar-is-'n-leeu-in-die-pad-daar-is-'n-leeu-in-die-straat