...die digter is die man wat in die donker waters van die chaos duik om skoon en blink dinge daaruit te haal.


die-digter-is-die-man-wat-in-die-donker-waters-van-die-chaos-duik-om-skoon-blink-dinge-daaruit-te-haal
marthinus versfelddiedigterisdiemanwatindonkerwatersvanchaosduikomskoonblinkdingedaaruittehaaldie digterdigter isis diedie manman watwat inin diedie donkerdonker waterswaters vanvan diedie chaoschaos duikduik omom skoonskoon enen blinkblink dingedinge daaruitdaaruit tete haaldie digter isdigter is dieis die mandie man watman wat inwat in diein die donkerdie donker watersdonker waters vanwaters van dievan die chaosdie chaos duikchaos duik omduik om skoonom skoon enskoon en blinken blink dingeblink dinge daaruitdinge daaruit tedaaruit te haaldie digter is diedigter is die manis die man watdie man wat inman wat in diewat in die donkerin die donker watersdie donker waters vandonker waters van diewaters van die chaosvan die chaos duikdie chaos duik omchaos duik om skoonduik om skoon enom skoon en blinkskoon en blink dingeen blink dinge daaruitblink dinge daaruit tedinge daaruit te haaldie digter is die mandigter is die man watis die man wat indie man wat in dieman wat in die donkerwat in die donker watersin die donker waters vandie donker waters van diedonker waters van die chaoswaters van die chaos duikvan die chaos duik omdie chaos duik om skoonchaos duik om skoon enduik om skoon en blinkom skoon en blink dingeskoon en blink dinge daaruiten blink dinge daaruit teblink dinge daaruit te haal

Geen argitektuur is so skoon as wat dit eenvoudig is nie. -John Ruskin
geen-argitektuur-is-so-skoon-as-wat-dit-eenvoudig-is-nie
Ek smeek U, Heer, om hulp dat ek behouDie wonderskat my toebedeel as kind:Dat ek, in wat ek op U wêreld vind,Weerkaatsing van U godlik skoon aanskou. -C. Louis Leipoldt
ek-smeek-u-heer-om-hulp-dat-ek-behoudie-wonderskat-my-toebedeel-as-kinddat-ek-in-wat-ek-op-u-wêreld-vindweerkaatsing-van-u-godlik-skoon-aanskou
Welkom, vreemdeling vergetelheid. Skroomnie om jou donker vakuum om my uitte brei, vergroting van die duister agtermy ooglede. -Wilma Stockenstrom
welkom-vreemdeling-vergetelheid-skroomnie-om-jou-donker-vakuum-om-my-uitte-brei-vergroting-van-die-duister-agtermy-ooglede
Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor. -Alan Coren
demokrasie-bestaan-daaruit-dat-jy-jou-eie-diktators-verkies-dit-nadat-hulle-jou-vertel-het-wat-jy-glo-jy-wil-hoor