Die demokrasie is redeliker en mensliker. Hy aanvaar die domheid as een van ons grondtrekke, en hy het sy swaar soort geduld daarmee. Hy beweeg dus traer, maar met 'n minimum aan geweld; en hy kan dit bekostig om oor die traes te glimlag.


die-demokrasie-is-redeliker-mensliker-hy-aanvaar-die-domheid-as-een-van-ons-grondtrekke-hy-het-sy-swaar-soort-geduld-daarmee-hy-beweeg-dus-traer
n.p. van wyk louwdiedemokrasieisredelikermenslikerhyaanvaardiedomheidaseenvanonsgrondtrekkehyhetsyswaarsoortgedulddaarmeebeweegdustraermaarmet'nminimumaangeweldkanditbekostigomoortraesteglimlagdie demokrasiedemokrasie isis redelikerredeliker enen menslikerhy aanvaaraanvaar diedie domheiddomheid asas eeneen vanvan onsons grondtrekkeen hyhy hethet sysy swaarswaar soortsoort geduldgeduld daarmeehy beweegbeweeg dusdus traermaar metmet 'nn minimumminimum aanaan gewelden hyhy kankan ditdit bekostigbekostig omom oordie traestraes tete glimlagdie demokrasie isdemokrasie is redelikeris redeliker enredeliker en menslikerhy aanvaar dieaanvaar die domheiddie domheid asdomheid as eenas een vaneen van onsvan ons grondtrekkeen hy hethy het syhet sy swaarsy swaar soortswaar soort geduldsoort geduld daarmeehy beweeg dusbeweeg dus traermaar met 'nmet 'n minimumn minimum aanminimum aan gewelden hy kanhy kan ditkan dit bekostigdit bekostig ombekostig om oorom oor dieoor die traesdie traes tetraes te glimlag

Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een