Die boompie wat vandag geplant en met my bloed benat word, sal groei en groot word, en heerlike vrugte vir ons volk dra.


die-boompie-wat-vandag-geplant-met-my-bloed-benat-word-sal-groei-groot-word-heerlike-vrugte-vir-ons-volk-dra
jopie fouriedieboompiewatvandaggeplantmetmybloedbenatwordsalgroeigrootheerlikevrugtevironsvolkdradie boompieboompie watwat vandagvandag geplantgeplant enen metmet mymy bloedbloed benatbenat wordsal groeigroei enen grootgroot worden heerlikeheerlike vrugtevrugte virvir onsons volkvolk dradie boompie watboompie wat vandagwat vandag geplantvandag geplant engeplant en meten met mymet my bloedmy bloed benatbloed benat wordsal groei engroei en grooten groot worden heerlike vrugteheerlike vrugte virvrugte vir onsvir ons volkons volk dradie boompie wat vandagboompie wat vandag geplantwat vandag geplant envandag geplant en metgeplant en met myen met my bloedmet my bloed benatmy bloed benat wordsal groei en grootgroei en groot worden heerlike vrugte virheerlike vrugte vir onsvrugte vir ons volkvir ons volk dradie boompie wat vandag geplantboompie wat vandag geplant enwat vandag geplant en metvandag geplant en met mygeplant en met my bloeden met my bloed benatmet my bloed benat wordsal groei en groot worden heerlike vrugte vir onsheerlike vrugte vir ons volkvrugte vir ons volk dra

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
'n Goeie boek is die een wat met groot verwagtig oopgemaak en met groot wins toegemaak word. -Amos Bronson Alcott
'n-goeie-boek-is-die-een-wat-met-groot-verwagtig-oopgemaak-met-groot-wins-toegemaak-word
Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word. -Dorothy Parker
dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word