Die bleke dood klop sonder onderskeid aan die hutte van die armes en die kastele van konings.


die-bleke-dood-klop-sonder-onderskeid-aan-die-hutte-van-die-armes-die-kastele-van-konings
horatiusdieblekedoodklopsonderonderskeidaandiehuttevanarmeskastelekoningsdie blekebleke dooddood klopklop sondersonder onderskeidonderskeid aanaan diedie huttehutte vanvan diedie armesarmes enen diedie kastelekastele vanvan koningsdie bleke doodbleke dood klopdood klop sonderklop sonder onderskeidsonder onderskeid aanonderskeid aan dieaan die huttedie hutte vanhutte van dievan die armesdie armes enarmes en dieen die kasteledie kastele vankastele van koningsdie bleke dood klopbleke dood klop sonderdood klop sonder onderskeidklop sonder onderskeid aansonder onderskeid aan dieonderskeid aan die hutteaan die hutte vandie hutte van diehutte van die armesvan die armes endie armes en diearmes en die kasteleen die kastele vandie kastele van koningsdie bleke dood klop sonderbleke dood klop sonder onderskeiddood klop sonder onderskeid aanklop sonder onderskeid aan diesonder onderskeid aan die hutteonderskeid aan die hutte vanaan die hutte van diedie hutte van die armeshutte van die armes envan die armes en diedie armes en die kastelearmes en die kastele vanen die kastele van konings

Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
Aan enige boek sonder 'n enkele fout is daar te veel tyd en geld bestee. -Sir William Collins
aan-enige-boek-sonder-'n-enkele-fout-is-daar-te-veel-tyd-geld-bestee
Dit is net 'n dwaas of 'n filoloog wat Afrikaans sou wou bespreek sonder om ook aan Afrikaner-nasionalisme te dink. -Alan Paton
dit-is-net-'n-dwaas-of-'n-filoloog-wat-afrikaans-sou-wou-bespreek-sonder-om-ook-aan-afrikaner-nasionalisme-te-dink