Die beskaafde man het 'n koets gebou, maar die gebruik van sy voete verloor. Hy word met krukke gestut, maar boet die gebruik van sy spiere in.


die-beskaafde-man-het-'n-koets-gebou-maar-die-gebruik-van-sy-voete-verloor-hy-word-met-krukke-gestut-maar-boet-die-gebruik-van-sy-spiere-in
ralph waldo emersondiebeskaafdemanhet'nkoetsgeboumaardiegebruikvansyvoeteverloorhywordmetkrukkegestutboetspiereindie beskaafdebeskaafde manman hethet 'nn koetskoets geboumaar diedie gebruikgebruik vanvan sysy voetevoete verloorhy wordword metmet krukkekrukke gestutmaar boetboet diedie gebruikgebruik vanvan sysy spierespiere indie beskaafde manbeskaafde man hetman het 'nhet 'n koetsn koets geboumaar die gebruikdie gebruik vangebruik van syvan sy voetesy voete verloorhy word metword met krukkemet krukke gestutmaar boet dieboet die gebruikdie gebruik vangebruik van syvan sy spieresy spiere indie beskaafde man hetbeskaafde man het 'nman het 'n koetshet 'n koets geboumaar die gebruik vandie gebruik van sygebruik van sy voetevan sy voete verloorhy word met krukkeword met krukke gestutmaar boet die gebruikboet die gebruik vandie gebruik van sygebruik van sy spierevan sy spiere indie beskaafde man het 'nbeskaafde man het 'n koetsman het 'n koets geboumaar die gebruik van sydie gebruik van sy voetegebruik van sy voete verloorhy word met krukke gestutmaar boet die gebruik vanboet die gebruik van sydie gebruik van sy spieregebruik van sy spiere in

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
En julle sal die Taal asseblief leer gebruik,gehoorsaam sal julle dit gebruik, breek... -Breyten Breytenbach
en-julle-sal-die-taal-asseblief-leer-gebruikgehoorsaam-sal-julle-dit-gebruik-breek