Die Afrikaner as politieke begrip is 'n teoretiese uitvinding, 'n mite wat oor dekades heen opgebou is. En die Alternatiewe Afrikaner is 'n wilde groeisel aan dieselfde loot...As 'n mens die Afrikaanse volks-kenners vandag lees, kom jy gou agter wat die woord


die-afrikaner-as-politieke-begrip-is-'n-teoretiese-uitvinding-'n-mite-wat-oor-dekades-heen-opgebou-is-en-die-alternatiewe-afrikaner-is-'n-wilde
gerrit olivierdieafrikaneraspolitiekebegripis'nteoretieseuitvindingmitewatoordekadesheenopgebouisdiealternatiewewildegroeiselaandieselfdelootasmensafrikaansevolkskennersvandagleeskomjygouagterwoordafrikaneronderandereisgrootideologiesekonstruksieregverdiginggedienhetvironderdrukkinguitbuitingdie afrikanerafrikaner asas politiekepolitieke begripbegrip isis 'nn teoretieseteoretiese uitvindingn mitemite watwat oordekades heenheen opgebouopgebou isen diedie alternatiewealternatiewe afrikanerafrikaner isis 'nn wildewilde groeiselgroeisel aanaan dieselfdedieselfde lootaslootas 'nn mensmens diedie afrikaansevandag leeskom jyjy gougou agteragter watwat diedie woordandere isn grootgroot ideologieseideologiese konstruksiekonstruksie watwat asas regverdigingregverdiging gediengedien hethet virvir onderdrukkingonderdrukking enen uitbuitingdie afrikaner asafrikaner as politiekeas politieke begrippolitieke begrip isbegrip is 'nis 'n teoretiesen teoretiese uitvindingn mite watmite wat oorwat oor dekadesoor dekades heendekades heen opgebouheen opgebou isen die alternatiewedie alternatiewe afrikaneralternatiewe afrikaner isafrikaner is 'nis 'n wilden wilde groeiselwilde groeisel aangroeisel aan dieselfdeaan dieselfde lootasdieselfde lootas 'nlootas 'n mensn mens diemens die afrikaansekom jy goujy gou agtergou agter watagter wat diewat die woordonder andere isn groot ideologiesegroot ideologiese konstruksieideologiese konstruksie watkonstruksie wat aswat as regverdigingas regverdiging gedienregverdiging gedien hetgedien het virhet vir onderdrukkingvir onderdrukking enonderdrukking en uitbuiting

Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien. -Olga Sema
jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien
Dit is net 'n dwaas of 'n filoloog wat Afrikaans sou wou bespreek sonder om ook aan Afrikaner-nasionalisme te dink. -Alan Paton
dit-is-net-'n-dwaas-of-'n-filoloog-wat-afrikaans-sou-wou-bespreek-sonder-om-ook-aan-afrikaner-nasionalisme-te-dink
ek-is-'n-afrikanerso-staan-hollanders-duitsers-franse-saammet-die-hiergeborenes-onder-daardie-naam