Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor.


demokrasie-bestaan-daaruit-dat-jy-jou-eie-diktators-verkies-dit-nadat-hulle-jou-vertel-het-wat-jy-glo-jy-wil-hoor
alan corendemokrasiebestaandaaruitdatjyjoueiediktatorsverkiesditnadathullevertelhetwatglowilhoordemokrasie bestaanbestaan daaruitdaaruit datdat jyjy joujou eieeie diktatorsdiktators verkiesverkies enen ditdit nadatnadat hullehulle joujou vertelvertel hethet watwat jyjy gloglo jyjy wilwil hoordemokrasie bestaan daaruitbestaan daaruit datdaaruit dat jydat jy joujy jou eiejou eie diktatorseie diktators verkiesdiktators verkies enverkies en diten dit nadatdit nadat hullenadat hulle jouhulle jou verteljou vertel hetvertel het wathet wat jywat jy glojy glo jyglo jy wiljy wil hoordemokrasie bestaan daaruit datbestaan daaruit dat jydaaruit dat jy joudat jy jou eiejy jou eie diktatorsjou eie diktators verkieseie diktators verkies endiktators verkies en ditverkies en dit nadaten dit nadat hulledit nadat hulle jounadat hulle jou vertelhulle jou vertel hetjou vertel het watvertel het wat jyhet wat jy glowat jy glo jyjy glo jy wilglo jy wil hoordemokrasie bestaan daaruit dat jybestaan daaruit dat jy joudaaruit dat jy jou eiedat jy jou eie diktatorsjy jou eie diktators verkiesjou eie diktators verkies eneie diktators verkies en ditdiktators verkies en dit nadatverkies en dit nadat hulleen dit nadat hulle joudit nadat hulle jou vertelnadat hulle jou vertel hethulle jou vertel het watjou vertel het wat jyvertel het wat jy glohet wat jy glo jywat jy glo jy wiljy glo jy wil hoor

Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Glo in jou God! Glo in jou volk! Glo in jouself! -D.F. Malan
glo-in-jou-god-glo-in-jou-volk-glo-in-jouself
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet
As een mens jou demokrasie aanbied en 'n ander 'n sak graan, in watter stadium van hongersnood sal jy die graan bo die stem verkies? -Bertrand Russell
as-een-mens-jou-demokrasie-aanbied-'n-ander-'n-sak-graan-in-watter-stadium-van-hongersnood-sal-jy-die-graan-bo-die-stem-verkies