Daarom het Adam en Eva die Paradys nie gewaardeer nie omdat hy hulle niks gekos het nie.


daarom-het-adam-eva-die-paradys-nie-gewaardeer-nie-omdat-hy-hulle-niks-gekos-het-nie
c.j. langenhovendaaromhetadamevadieparadysniegewaardeeromdathyhulleniksgekosniedaarom hethet adamadam enen evaeva diedie paradysparadys nienie gewaardeergewaardeer nienie omdatomdat hyhy hullehulle niksniks gekosgekos hethet niedaarom het adamhet adam enadam en evaen eva dieeva die paradysdie paradys nieparadys nie gewaardeernie gewaardeer niegewaardeer nie omdatnie omdat hyomdat hy hullehy hulle nikshulle niks gekosniks gekos hetgekos het niedaarom het adam enhet adam en evaadam en eva dieen eva die paradyseva die paradys niedie paradys nie gewaardeerparadys nie gewaardeer nienie gewaardeer nie omdatgewaardeer nie omdat hynie omdat hy hulleomdat hy hulle nikshy hulle niks gekoshulle niks gekos hetniks gekos het niedaarom het adam en evahet adam en eva dieadam en eva die paradysen eva die paradys nieeva die paradys nie gewaardeerdie paradys nie gewaardeer nieparadys nie gewaardeer nie omdatnie gewaardeer nie omdat hygewaardeer nie omdat hy hullenie omdat hy hulle niksomdat hy hulle niks gekoshy hulle niks gekos hethulle niks gekos het nie

Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
Die mensdom sensueer ongeregtigheid omdat hulle vrees dat hulle sy slagoffers sal wees, en nie omdat hulle bang is om ongeregtigheid te pleeg nie. -Plato
die-mensdom-sensueer-ongeregtigheid-omdat-hulle-vrees-dat-hulle-sy-slagoffers-sal-wees-nie-omdat-hulle-bang-is-om-ongeregtigheid-te-pleeg-nie
Om die luiaard gisteraand nie moeg was nie, het hy vannag nie gerus nie en daarom is hy vanmôre nog lui. -C.J. Langenhoven
om-die-luiaard-gisteraand-nie-moeg-was-nie-het-hy-vannag-nie-gerus-nie-daarom-is-hy-vanmôre-nog-lui
Argitektuur mik op die ewige, daarom leen sy beginsels hulle nie tot modes en grille nie. -Christopher Wren
argitektuur-mik-op-die-ewige-daarom-leen-sy-beginsels-hulle-nie-tot-modes-grille-nie