Daar is net een ding erger as om van gepraat te word - en dit is om nie van gepraat te word nie.


daar-is-net-een-ding-erger-as-om-van-gepraat-te-word-dit-is-om-nie-van-gepraat-te-word-nie
oscar wildedaarisneteendingergerasomvangepraattewordditnieniedaar isis netnet eeneen dingding ergererger asas omom vanvan gepraatgepraat tete wordworden ditdit isis omom nienie vanvan gepraatgepraat tete wordword niedaar is netis net eennet een dingeen ding ergerding erger aserger as omas om vanom van gepraatvan gepraat tegepraat te wordte worden diten dit isdit is omis om nieom nie vannie van gepraatvan gepraat tegepraat te wordte word niedaar is net eenis net een dingnet een ding ergereen ding erger asding erger as omerger as om vanas om van gepraatom van gepraat tevan gepraat te wordgepraat te worden dit isen dit is omdit is om nieis om nie vanom nie van gepraatnie van gepraat tevan gepraat te wordgepraat te word niedaar is net een dingis net een ding ergernet een ding erger aseen ding erger as omding erger as om vanerger as om van gepraatas om van gepraat teom van gepraat te wordvan gepraat te worden dit is omen dit is om niedit is om nie vanis om nie van gepraatom nie van gepraat tenie van gepraat te wordvan gepraat te word nie

Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
Die plek is geruïneer. Ek het vandag gehoor dat Afrikaans in die hoofstraat gepraat word...in die openbaar! -F. Horace Rose
die-plek-is-geruïneer-ek-het-vandag-gehoor-dat-afrikaans-in-die-hoofstraat-gepraat-wordin-die-openbaar
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk